MIDYEAR SALE ยังมีอยู่นะครับ | แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค คุณภาพสูง ผ่านการรับรองจาก อ.ย. เรียบร้อย ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับ

SAMURAI CLEAN REVOLUTION ของเราไม่ได้มีà¹à¸•à¹ˆà¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸­à¸šà¸†à¹ˆà¸²à¹€à¸Šà¸·à¹‰à¸­à¹€à¸žà¸µà¸¢à¸‡à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¹€à¸”ียว à¹à¸•à¹ˆà¸¢à¸±à¸‡à¸¡à¸µà¹à¸­à¸¥à¸à¸­à¸®à¸­à¸¥à¹Œà¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸šà¸†à¹ˆà¸²à¹€à¸Šà¸·à¹‰à¸­à¹‚รคจำหน่ายด้วยครับ

roulette222nl.com

เเล้วà¹à¸­à¸¥à¸à¸­à¸®à¸­à¸¥à¹Œà¸‚อง SAMURAI CLEAN REVOLUTION เป็นยังไง?

à¹à¸­à¸¥à¸à¸­à¸®à¸­à¸¥à¹Œà¸‚อง SAMURAI CLEAN REVOLUTION เราผลิตถูà¸à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¸•à¸²à¸¡à¸¡à¸²à¸•à¸£à¸à¸²à¸™ ด้วยความเข้มข้นà¹à¸­à¸¥à¸à¸­à¸®à¸­à¸¥à¹Œ 75% อีà¸à¸—ั้งยังผ่านà¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸šà¸£à¸­à¸‡à¸ˆà¸²à¸à¸­à¸‡à¸„์à¸à¸²à¸£à¸­à¸²à¸«à¸²à¸£à¹à¸¥à¸°à¸¢à¸² (อ.ย.) à¹à¸¥à¸°à¸¡à¸µà¹€à¸¥à¸‚ที่จดà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸šà¸£à¹‰à¸­à¸¢à¹€à¹€à¸¥à¹‰à¸§à¸”้วยครับ อีà¸à¸—ั้งมีสารให้ความชุ่มชื่น ไม่ทำให้มือà¹à¸«à¹‰à¸‡à¸•à¸¶à¸‡à¸«à¸¥à¸±à¸‡à¹ƒà¸Šà¹‰à¸„รับ มาพร้อมà¸à¸¥à¸´à¹ˆà¸™à¸«à¸­à¸¡à¸”อà¸à¸‹à¸¶à¸šà¸²à¸à¸´à¸™à¸³à¹€à¸‚้าจาà¸à¸›à¸£à¸°à¹€à¸—ศà¸à¸µà¹ˆà¸›à¸¸à¹ˆà¸™ ทำให้หอมสดชื้นทุà¸à¸„รั้งที่ใช้ครับ

ท่ามà¸à¸¥à¸²à¸‡à¸œà¸¥à¸´à¸•à¸ à¸±à¸“ฑ์à¹à¸­à¸¥à¸à¸­à¸®à¸­à¸¥à¹Œà¸—ี่มีมาà¸à¸¡à¸²à¸¢à¸™à¸±à¹‰à¸™ ถึงจะระบุว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 99.9ï¼… เเต่à¸à¹‡à¹„ม่ได้เป็นเช่นนั้นทั้งหมดครับ

ถ้าจะให้บอà¸à¸§à¹ˆà¸²à¹€à¸žà¸£à¸²à¸°à¸­à¸°à¹„รà¸à¹‡à¸„ือ

ตามหลัà¸à¹€à¹€à¸¥à¹‰à¸§ หาà¸à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¸à¸²à¸£à¸ˆà¸°à¸«à¸§à¸±à¸‡à¸œà¸¥à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸ˆà¸±à¸”เชื้อโรค อย่างน้อยความเข้มข้นของà¹à¸­à¸¥à¸à¸­à¸®à¸­à¸¥à¹Œà¸™à¸±à¹‰à¸™à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¸¡à¸²à¸à¸à¸§à¹ˆà¸² 70ï¼… à¹à¸¥à¸°à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸šà¹€à¸Šà¸·à¹‰à¸­à¹‚รคที่ทำให้เà¸à¸´à¸”à¸à¸²à¸£à¸•à¸´à¸”เชื้อในมนุษย์นั้นจำเป็นต้องเข้มข้น 72ï¼… ครับ ความเข้มข้นประมาณนี้ ถือว่าเป็นปริมาณที่à¸à¸³à¸¥à¸±à¸‡à¸žà¸­à¸”ี ไม่ระเหยเร็วเà¸à¸´à¸™à¹„ป สามารถออà¸à¸¤à¸—ธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างเต็มที่ à¹à¸•à¹ˆà¸–้าความเข้มข้นสูงเà¸à¸´à¸™ 81ï¼… ขึ้นไป ประสิทธิภาพในà¸à¸²à¸£à¸†à¹ˆà¸²à¹€à¸Šà¸·à¹‰à¸­à¹‚รคà¸à¹‡à¸ˆà¸°à¸¥à¸”ลงครับ

ความเข้มข้นของà¹à¸­à¸¥à¸à¸­à¸®à¸­à¸¥à¹Œà¸™à¸±à¹‰à¸™à¸à¹‡à¸‚ึ้นอยู่à¸à¸±à¸šà¸§à¸´à¸˜à¸µà¸à¸²à¸£ à¹à¸¥à¸°à¸žà¸·à¹‰à¸™à¸—ี่จัดเà¸à¹‡à¸šà¸”้วยครับ เมื่อเปรียบเทียบà¸à¹ˆà¸­à¸™à¸«à¸¥à¸±à¸‡à¹€à¹€à¸¥à¹‰à¸§ à¹à¸­à¸¥à¸à¸­à¸®à¸­à¸¥à¹Œà¸—ี่ผลิตมาที่ความเข้มข้น 70ï¼… à¹à¸•à¹ˆà¸žà¸­à¹€à¸Šà¹‡à¸„ความเข้มข้นà¸à¸¥à¸±à¸šà¸¥à¸”ลงเหลือไม่ถึง 70ï¼… ครับ

อย่างช่วงที่ผ่านมาà¸à¹‡à¸¡à¸µà¸‚่าวเà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸à¸±à¸š “เจลà¹à¸­à¸¥à¸à¸­à¸®à¸­à¸¥à¹Œà¸¥à¹‰à¸²à¸‡à¸¡à¸·à¸­à¸ˆà¸²à¸à¹€à¸à¸²à¸«à¸¥à¸µâ€ ที่ระบุความเข้มข้นว่า 71ï¼… เเต่ผลออà¸à¸¡à¸²à¸„วามเข้มข้นà¹à¸„่ 5ï¼… เท่านั้นครับ ที่จริงเเล้วทุà¸à¸§à¸±à¸™à¸™à¸µà¹‰à¸à¹‡à¸¡à¸µà¸«à¸¥à¸²à¸¢à¹€à¸ˆà¹‰à¸²à¹€à¸«à¸¡à¸·à¸­à¸™à¸à¸±à¸™à¸—ี่ผลิตสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพà¹à¸šà¸šà¸™à¸µà¹‰à¸­à¸­à¸à¸¡à¸²à¸¡à¸²à¸à¸¡à¸²à¸¢à¹€à¸¥à¸¢à¸„รับ หรือà¸à¹‡à¸„ือà¹à¸­à¸¥à¸à¸­à¸®à¸­à¸¥à¹Œà¸—ี่มีประสิทธิภาพพอที่จะฆ่าเชื้อโรคนั้น

“จำเป็นต้องเป็นà¹à¸­à¸¥à¸à¸­à¸®à¸­à¸¥à¹Œà¸—ี่มีมาตรà¸à¸²à¸™à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¸œà¸¥à¸´à¸• à¹à¸¥à¸°à¸¡à¸µà¸„วามเข้มข้นมาà¸à¸à¸§à¹ˆà¸² 73% เเล้วไม่เà¸à¸´à¸™ 80%â€
โปรดเลือà¸à¹€à¸‰à¸žà¸²à¸°à¸œà¸¥à¸´à¸•à¸ à¸±à¸“ฑ์à¹à¸­à¸¥à¸à¸­à¸®à¸­à¸¥à¹Œà¸—ี่มีมาตรà¸à¸²à¸™ มีหลัà¸à¸à¸²à¸™à¸£à¸­à¸‡à¸£à¸±à¸š à¹à¸¥à¸°à¸¡à¸µà¸„วามน่าเชื่อถือด้วยนะครับ

MIDYEAR SALE ยังจัดอยู่นะครับ

ผลิตภัณฑ์à¹à¸­à¸¥à¸à¸­à¸®à¸­à¸¥à¹Œà¸‚นาด
35 ml, 60 ml, 75 ml, 1000 ml
ลดราคามาà¸à¸à¸§à¹ˆà¸² 50% ครับ

ราคาพิเศษเฉพาะที่หน้าร้านของเราทั้ง
LAZADA à¹à¸¥à¸° SHOPEE เท่านั้นครับ


LAZADA

https://bit.ly/2BWd1r1

SHOPEE

https://bit.ly/3gni4Q3


à¹à¸¥à¸°à¹à¸™à¹ˆà¸™à¸­à¸™ สำหรับลูà¸à¸„้า
ที่ติดต่อเข้ามาโดยตรงà¸à¹‡à¹„ด้เช่นà¸à¸±à¸™à¸„รับ
ส่งฟรีพื้นที่à¸à¸£à¸¸à¸‡à¹€à¸—พฯชั้นในครับ

*สินค้าจัดโปรโมชั่นมีจำนวนจำà¸à¸±à¸”นะครับ
หมดà¹à¸¥à¹‰à¸§à¸«à¸¡à¸”เลยครับ


โปรโมชั่น ปลดล็อค เฟส 5 เพียงเเค่
à¸à¸”ไลà¸à¹Œà¹€à¸žà¸ˆ à¹à¸¥à¸°à¹à¸­à¸” LINE
ของ SAMURAI CLEAN REVOLUTION เข้ามา

รับทันทีส่วนลด 1,000 บาท

พื้นที่ไม่เà¸à¸´à¸™ 100 ตร.ม.
จาà¸à¸£à¸²à¸„าปà¸à¸•à¸´ 3,500 บาท เหลือเพียง 2,500 บาทเท่านั้น

พื้นที่ตั้งà¹à¸•à¹ˆ 100 ตร.ม.
จาà¸à¸£à¸²à¸„าปà¸à¸•à¸´ 3,500 บาท+50 บาท/ตร.ม.
เหลือเพียง 2,500 บาท+50 บาท/ตร.ม. เท่านั้นครับ


หาà¸à¸„ุณลูà¸à¸„้าสนใจ เเต่ยังไม่ได้มีà¸à¸³à¸«à¸™à¸”à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¸­à¸šà¸†à¹ˆà¸²à¹€à¸Šà¸·à¹‰à¸­
สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาตามช่องทางด้านล่างได้เลยครับ
เพิ่มเพื่อน
Tel: 02-491-0000
E-mail:
info@bs-mobile.jp
Facebook:
Samurai Clean Revolution