Privacy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว
ในà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¹à¸­à¸žà¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นนี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹ƒà¸«à¹‰à¸—่านทราบอย่างชัดเจนว่าบริษัทรวบรวมข้อมูลอะไรของท่านบ้าง มีวิธีà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¹à¸¥à¸°à¹à¸šà¹ˆà¸‡à¸›à¸±à¸™à¸‚้อมูลของท่านอย่างไร นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึง

– ข้อมูลที่รวบรวมà¹à¸¥à¸°à¹€à¸«à¸•à¸¸à¸œà¸¥à¸—ี่รวบรวม

– à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‚้อมูลที่รวบรวม

บริษัทจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมจาà¸à¹à¸­à¸žà¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้บริà¸à¸²à¸£ บำรุงรัà¸à¸©à¸² ป้องà¸à¸±à¸™ ปรับปรุง พัฒนาบริà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸«à¸¡à¹ˆà¹† à¹à¸¥à¸°à¸›à¸à¸›à¹‰à¸­à¸‡à¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸—à¹à¸¥à¸°à¸—่าน ตลอดจนเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับà¸à¸²à¸£à¸›à¸£à¸±à¸šà¹à¸•à¹ˆà¸‡ (Customize) ให้เหมาะสมà¸à¸±à¸šà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¸‚องท่านโดยเฉพาะ เช่น à¹à¸ªà¸”งผลà¸à¸²à¸£à¸„้นหาที่เà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸‚้องà¸à¸±à¸šà¸—่าน à¹à¸ªà¸”งโฆษณาประชาสัมพันธ์บริà¸à¸²à¸£à¸—ี่ท่านอาจสนใจà¹à¸¥à¸°à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸›à¸£à¸°à¹‚ยชน์à¹à¸à¹ˆà¸—่าน

เมื่อท่านติดต่อมายังบริษัท บริษัทอาจเà¸à¹‡à¸šà¸šà¸±à¸™à¸—ึà¸à¸‚้อมูลà¸à¸²à¸£à¸ªà¸™à¸—นาระหว่างท่าน à¸à¸±à¸š Call Center ที่บริษัทจัดหามาไว้สำหรับเป็นช่องทางà¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸šà¹à¸ˆà¹‰à¸‡ ให้คำปรึà¸à¸©à¸² à¹à¸™à¸°à¸™à¸³à¸§à¸´à¸˜à¸µà¸à¸²à¸£à¹à¸à¹‰à¸›à¸±à¸à¸«à¸²à¸—ี่เà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸‚้องà¸à¸±à¸šà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¹à¸­à¸žà¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่น à¹à¸¥à¸°à¸­à¸²à¸ˆà¹€à¸à¹‡à¸šà¸šà¸±à¸™à¸—ึà¸à¸—ี่อยู่อีเมลล์ที่ท่านà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹„ว้เพื่อรับคำà¹à¸™à¸°à¸™à¸³à¸•à¹ˆà¸²à¸‡à¹† ทั้งนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงà¹à¸¥à¸°à¸žà¸±à¸’นาà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸«à¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸‚องบริษัท à¹à¸¥à¸°à¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸—ในเครือ à¹à¸¥à¸°à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹ƒà¸«à¹‰à¸—่านทราบผ่านที่อยู่ที่ท่านà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹„ว้ได้

บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จาà¸à¸„ุà¸à¸à¸µà¹‰à¹à¸¥à¸°à¹€à¸—คโนโลยีอื่นๆ เช่น à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰ Tag เป็นต้น ในà¸à¸²à¸£à¸›à¸£à¸±à¸šà¸›à¸£à¸¸à¸‡à¸›à¸£à¸°à¸ªà¸šà¸à¸²à¸£à¸“์à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¸‚องท่าน à¹à¸¥à¸°à¸„ุณภาพโดยรวมของà¹à¸­à¸žà¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่น

ข้อมูลที่à¹à¸šà¹ˆà¸‡à¸›à¸±à¸™

บริษัทจะไม่นำข้อมูลของท่านไปà¹à¸šà¹ˆà¸‡à¸›à¸±à¸™à¸«à¸£à¸·à¸­à¹€à¸›à¸´à¸”เผยให้à¸à¸±à¸šà¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸— à¹à¸¥à¸°/หรือองค์à¸à¸£à¸­à¸·à¹ˆà¸™ à¹à¸¥à¸°/หรือบุคคลภายนอภยà¸à¹€à¸§à¹‰à¸™à¸à¸£à¸“ี ดังต่อไปนี้

– เมื่อได้รับความยินยอมจาà¸à¸—่าน บริษัทอาจà¹à¸šà¹ˆà¸‡à¸›à¸±à¸™à¸«à¸£à¸·à¸­à¹€à¸›à¸´à¸”เผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านà¸à¸±à¸šà¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸— à¹à¸¥à¸°/หรือองค์à¸à¸£à¸­à¸·à¹ˆà¸™ à¹à¸¥à¸°/หรือบุคคลภายนอภเมื่อได้รับความยิมยอมจาà¸à¸—่านให้à¹à¸šà¹ˆà¸‡à¸›à¸±à¸™à¸«à¸£à¸·à¸­à¹€à¸›à¸´à¸”เผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านà¸à¹ˆà¸­à¸™

– เพื่อ “à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‚้อมูลที่รวบรวมâ€à¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸—อาจà¹à¸šà¹ˆà¸‡à¸›à¸±à¸™à¸«à¸£à¸·à¸­à¹€à¸›à¸´à¸”เผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านà¸à¸±à¸šà¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸—ในเครือ บริษัทในà¸à¸¥à¸¸à¹ˆà¸¡ ตลอดจนคู่สัà¸à¸à¸²à¸—ี่มีหน้าที่บริหารจัดà¸à¸²à¸£à¹à¸­à¸žà¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นตามสัà¸à¸à¸²à¸à¸±à¸šà¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸—โดยตรง หรือบริษัทอื่นที่มีนโยบายเà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸à¸±à¸šà¸‚้อมูลส่วนบุคคลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้บริà¸à¸²à¸£ บำรุงรัà¸à¸©à¸² ป้องà¸à¸±à¸™ ปรับปรุง พัฒนาบริà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸«à¸¡à¹ˆà¹† à¹à¸¥à¸°à¸›à¸à¸›à¹‰à¸­à¸‡à¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸—à¹à¸¥à¸°à¸—่าน ตลอดจนเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับà¸à¸²à¸£à¸›à¸£à¸±à¸šà¹à¸•à¹ˆà¸‡ (Customize) ให้เหมาะสมà¸à¸±à¸šà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¸‚องท่านโดยเฉพาะ เช่น à¹à¸ªà¸”งผลà¸à¸²à¸£à¸„้นหาที่เà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸‚้องà¸à¸±à¸šà¸—่าน à¹à¸ªà¸”งโฆษณาประชาสัมพันธ์บริà¸à¸²à¸£à¸—ี่ท่านอาจสนใจà¹à¸¥à¸°à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸›à¸£à¸°à¹‚ยชน์à¹à¸à¹ˆà¸—่าน โดยดำเนินà¸à¸²à¸£à¸•à¸²à¸¡à¸„ำà¹à¸™à¸°à¸™à¸³à¹à¸¥à¸°à¸•à¸²à¸¡à¸™à¹‚ยบายส่วนบุคคลของบริษัท รวมถึงมาตรà¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸©à¸²à¸‚้อมูลที่เป็นความลับà¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸©à¸²à¸„วามปลอดภัยที่เหมาะสม

– สำหรับเหตุผลทางà¸à¸Žà¸«à¸¡à¸²à¸¢ บริษัทอาจà¹à¸šà¹ˆà¸‡à¸›à¸±à¸™à¸«à¸£à¸·à¸­à¹€à¸›à¸´à¸”เผยข้อมูลของท่านà¸à¸±à¸šà¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸— à¹à¸¥à¸°/หรือองค์à¸à¸£à¸­à¸·à¹ˆà¸™ à¹à¸¥à¸°/หรือบุคคลภายนอภหาà¸à¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸—เชื่อโดยสุจริตว่าà¸à¸²à¸£à¹€à¸‚้าถึง à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰ à¸à¸²à¸£à¹€à¸à¹‡à¸šà¸£à¸±à¸à¸©à¸² หรือà¸à¸²à¸£à¹€à¸›à¸´à¸”เผยข้อมูลนั้น มีเหตุจำป็นอันสมควร (1) เพื่อà¸à¸²à¸£à¸›à¸à¸´à¸šà¸±à¸•à¸´à¸•à¸²à¸¡à¸à¸Žà¸«à¸¡à¸²à¸¢ ระเบียบข้อบังคับ หลัà¸à¹€à¸à¸“ฑ์ คำสั่งที่เà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸‚้องà¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸£à¹‰à¸­à¸‡à¸‚อข้อมูลจาà¸à¸—างราชà¸à¸²à¸£ (2) เพื่อบังคับใช้ข้อà¸à¸³à¸«à¸™à¸”ในà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸«à¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸—ี่เà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸‚้อง รวมถึงà¸à¸²à¸£à¸•à¸£à¸§à¸ˆà¸ªà¸­à¸šà¸à¸²à¸£à¸¥à¸°à¹€à¸¡à¸´à¸”ที่อาจเà¸à¸´à¸”ขึ้น (3) เพื่อตรวจจับ ป้องà¸à¸±à¸™ หรือตรวจสอบà¸à¸²à¸£à¸—ุจริต ปัà¸à¸«à¸²à¸”้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค (4) เพื่อป้องà¸à¸±à¸™à¸­à¸±à¸™à¸•à¸£à¸²à¸¢à¸•à¹ˆà¸­à¸ªà¸´à¸—ธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทà¹à¸¥à¸°/หรือของท่าน หรือบุคคลอื่นตามที่à¸à¸Žà¸«à¸¡à¸²à¸¢à¸à¸³à¸«à¸™à¸”

บริษัทอาจà¹à¸šà¹ˆà¸‡à¸›à¸±à¸™à¸‚้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้งานà¹à¸­à¸žà¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่น เช่น ผลà¸à¸²à¸£à¸„้นหา เครื่อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งาน ภาษาที่ใช้ เว็บไซต์ที่เข้าชมบ่อย เป็นต้น ต่อสาธารณะหรือให้à¹à¸à¹ˆà¸žà¸±à¸™à¸˜à¸¡à¸´à¸•à¸£à¸—างà¸à¸²à¸£à¸„้าของบริษัท เช่น ผู้เผยà¹à¸žà¸£à¹ˆà¹‚ฆษณา ผู้ลงโฆษณา หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงà¸à¸±à¸™ เช่น บริษัทอาจà¹à¸šà¹ˆà¸‡à¸›à¸±à¸™à¸‚้อมูลที่à¹à¸ªà¸”งà¹à¸™à¸§à¹‚น้มà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¹à¸­à¸žà¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่น สู่สาธารณะ เป็นต้น
หาà¸à¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸—มีà¸à¸²à¸£à¹€à¸›à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸™à¹à¸›à¸¥à¸‡à¹‚ครงสร้างà¸à¸²à¸£à¸šà¸£à¸´à¸«à¸²à¸£à¸‡à¸²à¸™ เช่น à¸à¸²à¸£à¸„วบรวมà¸à¸´à¸ˆà¸à¸²à¸£ à¸à¸²à¸£à¹„ด้มา หรือà¸à¸²à¸£à¸‚ายสินทรัพย์ บริษัทจะยังคงรัà¸à¸©à¸²à¸‚้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้เป็นความลับ à¹à¸¥à¸°à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹ƒà¸«à¹‰à¸œà¸¹à¹‰à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¹à¸­à¸žà¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นที่ได้รับผลà¸à¸£à¸°à¸—บทราบà¸à¹ˆà¸­à¸™à¸à¸²à¸£à¹‚อนข้อมูลส่วนบุคคล หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวอื่นๆ

2. ความปลอดภัยของข้อมูล
  1บริษัทพยายามอย่างยิ่งที่จะปà¸à¸›à¹‰à¸­à¸‡à¸‚้อมูลของท่านจาà¸à¸à¸²à¸£à¹€à¸‚้าถึง à¸à¸²à¸£à¹à¸à¹‰à¹„ขเปลี่ยนà¹à¸›à¸¥à¸‡ à¸à¸²à¸£à¹€à¸›à¸´à¸”เผย หรือà¸à¸²à¸£à¸—ำลายโดยไม่ได้รับอนุà¸à¸²à¸• อย่างน้อยดังนี้

– บริษัทจัดทำระบบ One-Time Password (OTP) เพื่อใช้ยืนยันผู้ใช้งานà¹à¸­à¸žà¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่น เมื่อเข้าใช้งานโดยเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

– บริษัทตรวจสอบà¸à¸²à¸£à¹€à¸à¹‡à¸šà¸£à¸§à¸šà¸£à¸§à¸¡à¸‚้อมูล พื้นที่ในà¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”เà¸à¹‡à¸šà¸‚้อมูลà¹à¸¥à¸°à¸«à¸¥à¸±à¸à¸›à¸à¸´à¸šà¸±à¸•à¸´à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¸›à¸£à¸°à¸¡à¸§à¸¥à¸œà¸¥ รวมถึงมาตรà¸à¸²à¸£à¸„วามปลอดภัยทางà¸à¸²à¸¢à¸ à¸²à¸ž เพื่อป้องà¸à¸±à¸™à¸à¸²à¸£à¹€à¸‚้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุà¸à¸²à¸•

– บริษัทจำà¸à¸±à¸”à¸à¸²à¸£à¹€à¸‚้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เฉพาะà¸à¸±à¸šà¸žà¸™à¸±à¸à¸‡à¸²à¸™ ลูà¸à¸ˆà¹‰à¸²à¸‡ à¹à¸¥à¸°à¸•à¸±à¸§à¹à¸—นของบริษัท ที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ (Need to Know Basis) เพื่อทำà¸à¸²à¸£à¸›à¸£à¸°à¸¡à¸§à¸¥à¸œà¸¥à¸‚้อมูล โดยที่บุคคลดังà¸à¸¥à¹ˆà¸²à¸§à¸™à¸±à¹‰à¸™ จะต้องปà¸à¸´à¸šà¸±à¸•à¸´à¸•à¸²à¸¡à¸‚้อà¸à¸³à¸«à¸™à¸”เà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸à¸±à¸šà¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸©à¸²à¸‚้อมูลที่เป็นความลับตามสัà¸à¸à¸²à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¹€à¸„ร่งครัด หาà¸à¸à¹ˆà¸²à¸à¸·à¸™à¸ˆà¸°à¸¡à¸µà¸šà¸—ลงโทษขั้นรุนà¹à¸£à¸‡

3. ข้อจำà¸à¸±à¸”à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸™à¹‚ยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับà¸à¸±à¸šà¹à¸­à¸žà¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นนี้เท่านั้น ไม่รวมถึงà¹à¸­à¸žà¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นà¹à¸¥à¸°/หรือบริà¸à¸²à¸£à¸—ี่มีนโยบายความเป็นส่วนตัว à¹à¸¢à¸à¸•à¹ˆà¸²à¸‡à¸«à¸²à¸ à¹à¸¥à¸°/หรือที่ไม่ได้à¸à¸³à¸«à¸™à¸”โดยชัดà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹ƒà¸«à¹‰à¹ƒà¸Šà¹‰à¸£à¹ˆà¸§à¸¡à¸à¸±à¸™à¸à¸±à¸šà¸™à¹‚ยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตลอดจนไม่มีผลใช้บังคับà¸à¸±à¸šà¹à¸­à¸žà¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นà¹à¸¥à¸°à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ (link) à¸à¸±à¸šà¹à¸­à¸žà¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นนี้ รวมถึงไม่ครอบคลุมหลัà¸à¸›à¸à¸´à¸šà¸±à¸•à¸´à¸”้านข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอื่นๆ หรือองค์à¸à¸£à¸­à¸·à¹ˆà¸™à¹† ที่โฆษณาà¹à¸­à¸žà¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นของบริษัท ซึ่งอาจใช้คุà¸à¸à¸µà¹‰ พิà¸à¹€à¸‹à¸¥à¹à¸—็ภà¹à¸¥à¸°à¹€à¸—คโนโลยีอื่นๆ ในà¸à¸²à¸£à¸™à¸³à¹€à¸ªà¸™à¸­à¹à¸¥à¸°à¹à¸ªà¸”งโฆษณาที่เà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸‚้อง

4. à¸à¸²à¸£à¸›à¸à¸´à¸šà¸±à¸•à¸´à¸•à¸²à¸¡à¸à¸Žà¸«à¸¡à¸²à¸¢à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸«à¹‰à¸„วามร่วมมือà¸à¸±à¸šà¸«à¸™à¹ˆà¸§à¸¢à¸‡à¸²à¸™à¸à¸³à¸à¸±à¸šà¸”ูà¹à¸¥
บริษัทดำเนินà¸à¸²à¸£à¸•à¸£à¸§à¸ˆà¸ªà¸­à¸šà¹à¸¥à¸°à¸—บทวนà¸à¸²à¸£à¸›à¸à¸´à¸šà¸±à¸•à¸´à¸•à¸²à¸¡à¸™à¹‚ยบายความเป็นส่วนตัว à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸›à¸à¸´à¸šà¸±à¸•à¸´à¸•à¸²à¸¡à¸à¸Žà¸«à¸¡à¸²à¸¢à¸—ี่เà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸‚้อง ภายในองค์à¸à¸£à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸ªà¸¡à¹ˆà¸³à¹€à¸ªà¸¡à¸­ (Self-Regulator) หาà¸à¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸—ได้รับหนังสือร้องเรียนเà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸à¸±à¸šà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‚้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินà¸à¸²à¸£à¸•à¸´à¸”ตามผล ตลอดจนให้ความร่วมมือà¸à¸±à¸šà¸«à¸™à¹ˆà¸§à¸¢à¸‡à¸²à¸™à¸‚องรัà¸à¸—ี่มีอำนาจà¸à¸³à¸à¸±à¸šà¸”ูà¹à¸¥à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸«à¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¹à¸­à¸žà¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่น à¹à¸¥à¸°à¸«à¸™à¹ˆà¸§à¸¢à¸‡à¸²à¸™à¸„ุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ

5. à¸à¸²à¸£à¹€à¸›à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸™à¹à¸›à¸¥à¸‡à¸™à¹‚ยบายความเป็นส่วนตัว
เบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในà¸à¸²à¸£à¹à¸à¹‰à¹„ขเปลี่ยนà¹à¸›à¸¥à¸‡à¸™à¹‚ยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาà¸à¸—่านล่วงหน้า เว้นà¹à¸•à¹ˆà¹€à¸›à¹‡à¸™à¸à¸²à¸£à¹à¸à¹‰à¹„ขเปลี่ยนà¹à¸›à¸¥à¸‡à¸—ี่เป็นà¸à¸²à¸£à¸£à¸´à¸”รอนสิทธิของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจะà¸à¸£à¸°à¸—ำมิได้หาà¸à¹„ม่ได้รับความยินยอมจาà¸à¸—่านà¸à¹ˆà¸­à¸™

6. à¸à¸²à¸£à¹€à¸‚้าถึงà¹à¸¥à¸°à¸­à¸±à¸›à¹€à¸”ตข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¹à¸­à¸žà¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่น ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หาà¸à¸‚้อมูลดังà¸à¸¥à¹ˆà¸²à¸§à¸¡à¸µà¸„วามบà¸à¸žà¸£à¹ˆà¸­à¸‡à¸«à¸£à¸·à¸­à¹„ม่ถูà¸à¸•à¹‰à¸­à¸‡ บริษัทจะพยายามจัดหาวิธีà¸à¸²à¸£ à¹à¸¥à¸°/หรือช่องทางให้ท่านสามารถอัปเดตà¹à¸¥à¸°/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างเหมาะสม เว้นà¹à¸•à¹ˆ ในà¸à¸£à¸“ีมีความจำเป็นที่บริษัทจะต้องจัดเà¸à¹‡à¸šà¸‚้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อประโยชน์ทางธุรà¸à¸´à¸ˆ à¹à¸¥à¸°/หรือเพื่อà¸à¸²à¸£à¸›à¸à¸´à¸šà¸±à¸•à¸´à¸•à¸²à¸¡à¸à¸Žà¸«à¸¡à¸²à¸¢à¸—ี่ใช้บังคับ เมื่อท่านดำเนินà¸à¸²à¸£à¸­à¸±à¸›à¹€à¸”ตข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจร้องขอให้ท่านยืนยันตัวตนà¸à¹ˆà¸­à¸™à¸—ี่บริษัทจะดำเนินà¸à¸²à¸£à¸•à¸²à¸¡à¸„ำขอของท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปà¸à¸´à¹€à¸ªà¸˜à¸à¸²à¸£à¸—ำคำขออัปเดตà¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¹€à¸‚้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในà¸à¸£à¸“ีดังต่อไปนี้ (1) à¸à¸²à¸£à¸—ำคำขอที่ซับซ้อนà¹à¸¥à¸°à¸¡à¸µà¸ˆà¸³à¸™à¸§à¸™à¸¡à¸²à¸à¹€à¸à¸´à¸™à¸à¸§à¹ˆà¸²à¸›à¸à¸•à¸´ (2) à¸à¸²à¸£à¸”ำเนินà¸à¸²à¸£à¸•à¸²à¸¡à¸„ำขออาจทำให้บริษัทต้องจัดหา à¹à¸¥à¸°/หรือพัฒนาเทคโนโลยีจาà¸à¸—ี่บริษัทมีอยู่เà¸à¸´à¸™à¸ªà¸¡à¸„วร (3) à¸à¸²à¸£à¸”ำเนินà¸à¸²à¸£à¸•à¸²à¸¡à¸„ำขออาจà¸à¸£à¸°à¸—บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานà¹à¸­à¸žà¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นอื่นๆ หรือ (4) à¸à¸²à¸£à¸”ำเนินà¸à¸²à¸£à¸•à¸²à¸¡à¸„ำขอไม่สามารถปà¸à¸´à¸šà¸±à¸•à¸´à¹„ด้จริง เช่น คำขอเà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸à¸±à¸šà¸à¸²à¸£à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸à¸”ูข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบสำรองข้อมูล

บริษัทมุ่งหวังที่จะดำเนินà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸«à¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¹à¸­à¸žà¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นของบริษัทเป็นไปอย่างปลอดภัย à¹à¸¥à¸°à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–ป้องà¸à¸±à¸™à¸à¸²à¸£à¸—ำลายข้อมูลจาà¸à¸­à¸¸à¸šà¸±à¸•à¸´à¹€à¸«à¸•à¸¸à¸«à¸£à¸·à¸­à¸à¸²à¸£à¸¡à¸¸à¹ˆà¸‡à¸£à¹‰à¸²à¸¢à¸­à¸·à¹ˆà¸™à¹† ด้วยเหตุนี้ ภายหลังจาà¸à¸—ี่ท่านลบข้อมูลออà¸à¸ˆà¸²à¸à¹à¸­à¸žà¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นของบริษัทà¹à¸¥à¹‰à¸§ บริษัทอาจยังไม่ดำเนินà¸à¸²à¸£à¸¥à¸šà¸ªà¸³à¹€à¸™à¸²à¸‚้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ออà¸à¸ˆà¸²à¸à¹€à¸‹à¸´à¸£à¹Œà¸Ÿà¹€à¸§à¸­à¸£à¹Œà¸—ี่ใช้งานอยู่ หรือนำข้อมูลออà¸à¸ˆà¸²à¸à¸£à¸°à¸šà¸šà¸ªà¸³à¸£à¸­à¸‡à¸‚องบริษัทในทันที