Terms

เงื่อนไขà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸«à¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£

หมวดที่ 1 (ขอบเขตà¸à¸²à¸£à¸›à¸£à¸°à¸¢à¸¸à¸à¸•à¹Œà¹ƒà¸Šà¹‰)
ข้อตà¸à¸¥à¸‡à¹à¸¥à¸°à¹€à¸‡à¸·à¹ˆà¸­à¸™à¹„ขà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸™à¸µà¹‰ มีผลบังคับใช้ในà¸à¸£à¸“ีที่ ผู้ประสงค์ใช้บริà¸à¸²à¸£ (ต่อไปนี้เรียà¸à¸§à¹ˆà¸² ผู้ใช้บริà¸à¸²à¸£)ทำà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¹€à¸Šà¹ˆà¸²à¸¢à¸·à¸¡ อุปà¸à¸£à¸“์สื่อสารทางดาต้ารวมไปถึงอุปà¸à¸£à¸“์เสริมต่างๆ (ต่อไปนี้เรียà¸à¸§à¹ˆà¸² อุปà¸à¸£à¸“์สื่อสาร) จาà¸à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¹€à¸Šà¹ˆà¸²à¸¢à¸·à¸¡ (ต่อไปนี้เรียà¸à¸§à¹ˆà¸²à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£) ที่มี BANGKOK SAMURAI CO.,LTD. (ต่อไปนี้เรียà¸à¸§à¹ˆà¸² บริษัท) เป็นผู้ให้บริà¸à¸²à¸£

หมวดที่ 2 (นโยบายเà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸à¸±à¸šà¸à¸²à¸£à¸„ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
  1.บริษัทได้ยึดถือเอาà¹à¸™à¸§à¸—างจาภ「à¸à¸Žà¸«à¸¡à¸²à¸¢à¸„ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลã€à¹€à¸›à¹‡à¸™à¹à¸šà¸šà¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡ ในà¸à¸²à¸£à¸”ูà¹à¸¥à¸ˆà¸±à¸”à¸à¸²à¸£à¸‚้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริà¸à¸²à¸£à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¹€à¸«à¸¡à¸²à¸°à¸ªà¸¡ ด้วยความเอาใจใส่อย่างระมัดระวังของผู้ดูà¹à¸¥à¹‚ดยสุจริต
  2.ในà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸«à¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£ (สินค้าà¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¹à¸™à¸°à¸™à¸³à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£, à¸à¸²à¸£à¸ªà¸³à¸£à¸§à¸ˆà¸—ำà¹à¸šà¸šà¸ªà¸­à¸šà¸–าม)à¹à¸¥à¸°à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸à¹€à¸à¹‡à¸šà¸„่าบริà¸à¸²à¸£ รวมไปถึง à¸à¸²à¸£à¹à¸™à¸°à¸™à¸³à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸—ี่เป็นของบริษัทในเครือ จะเป็นไปตามจุดประสงค์ที่บริษัทได้à¸à¸³à¸«à¸™à¸”ไว้ในà¸à¸Žà¸£à¸°à¹€à¸šà¸µà¸¢à¸šà¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”à¸à¸²à¸£à¸‚้อมูลส่วนบุคคล à¹à¸¥à¸°à¸ˆà¸°à¹„ม่นำมาใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอà¸à¹€à¸™à¸·à¹ˆà¸­à¸‡à¸ˆà¸²à¸à¸—ี่ระบุไว้

หมวดที่ 3 (à¸à¸²à¸£à¹€à¸›à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸™à¹à¸›à¸¥à¸‡à¸‚้อà¸à¸³à¸«à¸™à¸”)
บริษัทสามารถทำà¸à¸²à¸£à¹€à¸›à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸™à¹à¸›à¸¥à¸‡à¸‚้อà¸à¸³à¸«à¸™à¸”ฉบับนี้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับà¸à¸²à¸£à¸¢à¸´à¸™à¸¢à¸­à¸¡à¸ˆà¸²à¸à¸œà¸¹à¹‰à¹ƒà¸Šà¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£ à¹à¸¥à¸°à¹ƒà¸™à¸à¸£à¸“ีนั้น บริษัทจะทำà¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹ƒà¸«à¹‰à¸œà¸¹à¹‰à¹ƒà¸Šà¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸—ราบถึงข้อà¸à¸³à¸«à¸™à¸”ที่บริษัทได้ทำà¸à¸²à¸£à¹€à¸›à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸™à¹à¸›à¸¥à¸‡à¸—ี่ระบุไว้ในหมวดที่ 6 (วิธีà¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸‚่าวสาร) à¹à¸¥à¸°à¹ƒà¸«à¹‰à¸–ือว่าข้อà¸à¸³à¸«à¸™à¸”ที่ได้ทำà¸à¸²à¸£à¹€à¸›à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸™à¹à¸›à¸¥à¸‡ มีผลบังคับใช้หลังจาà¸à¸™à¸±à¹‰à¸™à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸•à¹‰à¸™à¹„ป

หมวดที่ 4 (à¸à¸²à¸£à¹€à¸›à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸™à¹à¸›à¸¥à¸‡à¹€à¸™à¸·à¹‰à¸­à¸«à¸²à¸‚องบริà¸à¸²à¸£)
บริษัทสามารถเปลี่ยนà¹à¸›à¸¥à¸‡ ค่าบริà¸à¸²à¸£ หรือ เนื้อหาของบริà¸à¸²à¸£à¸­à¸·à¹ˆà¸™à¹†à¸—ี่เà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸‚้องได้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับà¸à¸²à¸£à¸¢à¸´à¸™à¸¢à¸­à¸¡à¸ˆà¸²à¸à¸œà¸¹à¹‰à¹ƒà¸Šà¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£ à¹à¸¥à¸°à¹ƒà¸™à¸à¸£à¸“ีนั้น บริษัทจะทำà¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹ƒà¸«à¹‰à¸œà¸¹à¹‰à¹ƒà¸Šà¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸—ราบถึงเนื้อหาของบริà¸à¸²à¸£à¸—ี่บริษัทได้ทำà¸à¸²à¸£à¹€à¸›à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸™à¹à¸›à¸¥à¸‡à¸—ี่ระบุไว้ในหมวดที่ 6 (วิธีà¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸‚่าวสาร) à¹à¸¥à¸°à¹ƒà¸«à¹‰à¸–ือว่าเนื้อหาของบริà¸à¸²à¸£à¸—ี่ได้ทำà¸à¸²à¸£à¹€à¸›à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸™à¹à¸›à¸¥à¸‡ มีผลบังคับใช้หลังจาà¸à¸™à¸±à¹‰à¸™à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸•à¹‰à¸™à¹„ป

หมวดที่ 5 (à¸à¸²à¸£à¸—ำสัà¸à¸à¸²)
เมื่อผู้ใช้บริà¸à¸²à¸£à¹„ด้ทำà¸à¸²à¸£à¸ªà¸¡à¸±à¸„รตามขั้นตอนà¸à¸²à¸£à¸”ำเนินà¸à¸²à¸£à¸—ี่บริà¸à¸²à¸£à¹„ด้à¸à¸³à¸«à¸™à¸”ไว้ à¹à¸¥à¸°à¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸—ได้ทำà¸à¸²à¸£à¸­à¸™à¸¸à¸¡à¸±à¸•à¸´à¸à¸²à¸£à¸ªà¸¡à¸±à¸„รดังà¸à¸¥à¹ˆà¸²à¸§ ให้ถือว่าสัà¸à¸à¸²à¸–ูà¸à¸—ำขึ้น ณ เวลาที่บริษัทได้ทำà¸à¸²à¸£à¸­à¸™à¸¸à¸¡à¸±à¸•à¸´
  1.บริษัททำà¸à¸²à¸£à¸­à¸™à¸¸à¸¡à¸±à¸•à¸´à¸à¸²à¸£à¸ªà¸¡à¸±à¸„รหมายถึง à¸à¸²à¸£à¸—ี่มีà¸à¸²à¸£à¸ªà¹ˆà¸‡à¸­à¸µà¹€à¸¡à¸¥ เพื่อà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸–ึงà¸à¸²à¸£à¸­à¸™à¸¸à¸¡à¸±à¸•à¸´à¸à¸²à¸£à¸ªà¸¡à¸±à¸„ร ด้วยหัวเรื่องที่มีใจความว่า 「(ยืนยันà¸à¸²à¸£à¸ªà¸±à¹ˆà¸‡à¸ˆà¸­à¸‡)รับทราบà¸à¸²à¸£à¸ªà¸±à¹ˆà¸‡à¸ˆà¸­à¸‡à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸šà¸£à¹‰à¸­à¸¢à¹à¸¥à¹‰à¸§ã€à¹„ปที่อีเมลà¹à¸­à¸”เดรสที่ผู้ใช้บริà¸à¸²à¸£à¹„ด้ทำà¸à¸²à¸£à¸¥à¸‡à¸—ะเบียนไว้รวมไปถึง à¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹ƒà¸«à¹‰à¸—ราบถึงà¸à¸²à¸£à¸­à¸™à¸¸à¸¡à¸±à¸•à¸´à¸à¸²à¸£à¸ªà¸±à¹ˆà¸‡à¸ˆà¸­à¸‡à¸œà¹ˆà¸²à¸™à¸—างทางไปรษณีย์หรือวิธีà¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸­à¸ªà¸²à¸£à¸Šà¹ˆà¸­à¸‡à¸—างอื่นๆ
  2.ในà¸à¸£à¸“ีที่บริษัทเห็นว่าไม่สามารถจัดเตรียมบริà¸à¸²à¸£à¸•à¸²à¸¡à¸—ี่ผู้สมัครใช้บริà¸à¸²à¸£à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¸à¸²à¸£à¹„ด้ หรือ หลังจาà¸à¸à¸²à¸£à¸­à¸™à¸¸à¸¡à¸±à¸•à¸´à¸à¸²à¸£à¸ªà¸¡à¸±à¸„รไปà¹à¸¥à¹‰à¸§ à¹à¸•à¹ˆà¹€à¸™à¸·à¹ˆà¸­à¸‡à¸”้วยเหตุผลอื่นๆที่ทำให้เห็นว่า ไม่สามารถให้à¸à¸²à¸£à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¹„ด้ จะมีà¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹„ปยังผู้สมัคร ด้วยวิธีà¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸‚่าวสารที่ระบุไว้ใน หมวดที่ 6
  3.จาà¸à¸‚้อที่ 2 ในà¸à¸£à¸“ีที่ได้มีà¸à¸²à¸£à¸Šà¸³à¸£à¸°à¹€à¸‡à¸´à¸™à¸„่าบริà¸à¸²à¸£à¹„ปà¹à¸¥à¹‰à¸§ จะดำเนินà¸à¸²à¸£à¸¢à¸à¹€à¸¥à¸´à¸à¸à¸²à¸£à¸Šà¸³à¸£à¸°à¹€à¸‡à¸´à¸™à¸™à¸±à¹‰à¸™à¹ƒà¸™à¸—ันที เพื่อไม่ให้มีà¸à¸²à¸£à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸à¹€à¸à¹‡à¸šà¹€à¸‡à¸´à¸™à¹„ปยังผู้สมัคร

หมวดที่ 6 (วิธีà¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸‚่าวสาร)
เà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸à¸±à¸šà¸‚้อตà¸à¸¥à¸‡à¹à¸¥à¸°à¹€à¸‡à¸·à¹ˆà¸­à¸™à¹„ขà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸‰à¸šà¸±à¸šà¸™à¸µà¹‰à¸£à¸§à¸¡à¸–ึงหัวข้อต่างๆที่เà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸‚้อง วิธีà¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸‚่าวสารของบริษัทไปยังผู้สมัครใช้บริà¸à¸²à¸£à¸™à¸±à¹‰à¸™à¸ˆà¸°à¹€à¸›à¹‡à¸™à¹„ปตามที่บริษัทà¸à¸³à¸«à¸™à¸” เช่น หนังสือà¹à¸ˆà¹‰à¸‡, จดหมายอิเล็à¸à¸—รอนิà¸à¸ªà¹Œ(เช่นSMS, อีเมล), โทรศัพท์, หรือà¸à¸²à¸£à¸¥à¸‡à¸›à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸—างเว็บไซต์ที่บริษัททำà¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”à¸à¸²à¸£à¸­à¸¢à¸¹à¹ˆ เป็นต้น

หมวดที่ 7 (ระยะเวลาà¸à¸à¸²à¸£à¹€à¸Šà¹ˆà¸²à¹€à¸„รื่อง)
  1.หน่วยในà¸à¸²à¸£à¸„ิดค่าบริà¸à¸²à¸£à¸‚องà¸à¸²à¸£à¹€à¸Šà¹ˆà¸²à¸¢à¸·à¸¡à¸ˆà¸°à¸„ิดเป็น 1 วัน โดยเริ่มนับจาภวันที่มีà¸à¸³à¸«à¸™à¸”à¸à¸²à¸£à¹€à¸”ินทางออà¸à¸™à¸­à¸à¸›à¸£à¸°à¹€à¸—ศ จนถึงวันที่เดินทางà¸à¸¥à¸±à¸šà¸–ึงประเทศ(ถ้าเป็นà¸à¸£à¸“ีที่เริ่มใช้งานตั้งà¹à¸•à¹ˆà¸§à¸±à¸™à¸—ี่สมัคร จะนับจาà¸à¸§à¸±à¸™à¸—ี่เริ่มใช้งานจนถึงวันที่คืนสินค้า) ที่ผู้สมัครใช้บริà¸à¸²à¸£à¹„ด้ทำà¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹„ว้à¸à¹ˆà¸­à¸™à¸«à¸™à¹‰à¸²
à¹à¸•à¹ˆà¹ƒà¸™à¸à¸£à¸“ีที่ เมื่อถึงวันที่บริษัทà¸à¸³à¸«à¸™à¸”ให้มีà¸à¸²à¸£à¸„ืนอุปà¸à¸£à¸“์สื่อสารà¹à¸¥à¹‰à¸§ ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีคืนมายังบริษัท จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับà¸à¸²à¸£à¸„ืนล่าช้าเà¸à¸´à¸”ขึ้น จนà¸à¸§à¹ˆà¸²à¸ˆà¸°à¸–ึงวันที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีà¸à¸²à¸£à¸„ืนไปยังที่ที่บริษัทà¸à¸³à¸«à¸™à¸”
  2.à¸à¸£à¸“ีที่ต้องà¸à¸²à¸£à¸‚ยายเวลาเช่าเครื่อง à¸à¹ˆà¸­à¸™à¸–ึงà¸à¸³à¸«à¸™à¸”ที่ต้องคืนเครื่องต้องà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸à¸±à¸šà¸žà¸™à¸±à¸à¸‡à¸²à¸™à¸‚องบริษัท Bangkok samurai à¸à¹ˆà¸­à¸™ เพื่อที่จะเรียà¸à¹€à¸à¹‡à¸šà¸„่าบริà¸à¸²à¸£à¸‚ยายเวลาเพิ่มเติม
  3.à¸à¸£à¸“ีà¸à¸²à¸£à¸„ืน Pocket wifi à¹à¸¥à¸°à¸­à¸¸à¸›à¸à¸£à¸“์อื่นเà¸à¸´à¸™à¸à¸§à¹ˆà¸²à¹€à¸§à¸¥à¸²à¸—ี่à¸à¸³à¸«à¸™à¸” ทางเราจะทำà¸à¸²à¸£à¸•à¸£à¸§à¸ˆà¸ªà¸­à¸šà¸à¹ˆà¸­à¸™ à¹à¸¥à¹‰à¸§à¹€à¸¡à¸·à¹ˆà¸­à¸žà¸šà¸§à¹ˆà¸²à¸¢à¸±à¸‡à¹„ม่ได้รับเครื่องคืนตามที่นัดหมายไว้ ตามà¸à¸³à¸«à¸™à¸”ทางเราจะเรียà¸à¹€à¸à¹‡à¸šà¸„่าปรับเพิ่ม
  4.ในà¸à¸£à¸“ีที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะใช้งานเป็นเวลาเà¸à¸´à¸™à¸à¸§à¹ˆà¸²90วันขึ้นไป หรือ มีความจำเป็นจาà¸à¹€à¸«à¸•à¸¸à¸à¸²à¸£à¸“์ในพื้นที่ที่ทำให้จำเป็นต้องเช่ายืมในระยะเวลาที่à¸à¸³à¸«à¸™à¸” บริษัทอาจมีà¸à¸²à¸£à¸›à¸£à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸±à¸šà¸œà¸¹à¹‰à¸ªà¸¡à¸±à¸„รเป็นพิเศษได้

หมวดที่ 8 (ขั้นตอนà¸à¸²à¸£à¸ªà¸¡à¸±à¸„ร)
  1.ผู้สมัครได้ทำความเข้าใจà¹à¸¥à¸°à¸¢à¸­à¸¡à¸£à¸±à¸š ถึงข้อตà¸à¸¥à¸‡à¹à¸¥à¸°à¹€à¸‡à¸·à¹ˆà¸­à¸™à¹„ขà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£ à¹à¸¥à¸° คำอธิบายถึงหัวข้อที่สำคัà¸à¸•à¹ˆà¸²à¸‡à¹† à¹à¸¥à¸°à¸—ำà¸à¸²à¸£à¸ªà¸¡à¸±à¸„รเข้ามาà¸à¹ˆà¸­à¸™à¸§à¸±à¸™à¸«à¸¡à¸”เขตà¸à¸²à¸£à¸ªà¸¡à¸±à¸„รที่à¸à¸³à¸«à¸™à¸” ผ่านทางใบสมัคร, หรือสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยที่ได้ทำà¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸­à¸à¸‚้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน ตามที่บริษัทà¸à¸³à¸«à¸™à¸”
  2.อุปà¸à¸£à¸“์สื่อสารที่ทำà¸à¸²à¸£à¹€à¸Šà¹ˆà¸²à¸¢à¸·à¸¡à¸™à¸±à¹‰à¸™ บริษัทจะเป็นผู้à¸à¸³à¸«à¸™à¸”ว่าจะเป็นเครื่องไหนà¸à¹ˆà¸­à¸™à¸—ี่จะทำà¸à¸²à¸£à¸›à¸¥à¹ˆà¸­à¸¢à¸­à¸­à¸à¹„ปให้เช่า
  3.ในà¸à¸£à¸“ีที่เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทอาจไม่เห็นชอบต่อà¸à¸²à¸£à¸ªà¸¡à¸±à¸„รตามสัà¸à¸à¸²à¸“ฉบับนี้ à¹à¸¥à¸°à¹ƒà¸™à¸à¸£à¸“ีที่มีà¸à¸²à¸£à¸›à¸à¸´à¹€à¸ªà¸˜à¹€à¸à¸´à¸”ขึ้น บริษัทจะทำà¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹ƒà¸«à¹‰à¸œà¸¹à¹‰à¸ªà¸¡à¸±à¸„รทราบ
・เมื่อมีเหตุผลอันสมควรที่จะทำให้ยอมรับได้ว่า ผู้สมัครอาจมีà¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸°à¸—ำที่ขัดต่อสัà¸à¸à¸²à¸‰à¸šà¸±à¸šà¸™à¸µà¹‰
・เมื่อเห็นว่าผู้สมัครมีà¹à¸™à¸§à¹‚น้มที่จะไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามสัà¸à¸à¸²à¸‰à¸šà¸±à¸šà¸™à¸µà¹‰
・เมื่อผู้สมัครà¸à¸£à¸­à¸à¸‚้อมูลอันเป็นเท็จหรือปลอมà¹à¸›à¸¥à¸‡à¸•à¹ˆà¸­à¹ƒà¸šà¸ªà¸¡à¸±à¸„รของสัà¸à¸à¸²à¸‰à¸šà¸±à¸šà¸™à¸µà¹‰
・เมื่อมีà¹à¸™à¸§à¹‚น้มว่าผู้สมัครจะใช้บริà¸à¸²à¸£à¸™à¸µà¹‰à¸à¸£à¸°à¸—ำà¸à¸²à¸£à¸—ี่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยà¹à¸¥à¸°à¸¨à¸µà¸¥à¸˜à¸£à¸£à¸¡à¸­à¸±à¸™à¸”ีอย่างเห็นได้ชัด
・เมื่อมีà¹à¸™à¸§à¹‚น้มว่าผู้สมัครจะà¸à¸£à¸°à¸—ำà¸à¸²à¸£à¸—ี่ส่งผลให้บริษัทหรือบริà¸à¸²à¸£à¹€à¸ªà¸·à¹ˆà¸­à¸¡à¹€à¸ªà¸µà¸¢à¸Šà¸·à¹ˆà¸­à¹€à¸ªà¸µà¸¢à¸‡à¸ˆà¸²à¸à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸™à¸µà¹‰
・เมื่อทางบริษัทเà¸à¸´à¸”เหตุà¸à¸²à¸£à¸“์ต่างๆทำให้ไม่สามารถให้บริà¸à¸²à¸£à¹„ด้à¹à¸¥à¸°à¹„ด้ทำà¸à¸²à¸£à¸›à¸à¸´à¹€à¸ªà¸˜

หมวดที่ 9 (à¸à¸²à¸£à¹‚อนสิทธิ์)
ผู้สมัครไม่สามารถ โอนสิทธิ์หรือหน้าที่ตามสัà¸à¸à¸²à¸‰à¸šà¸±à¸šà¸™à¸µà¹‰à¹„ปให้บุคคลที่สามได้

หมวดที่ 10 (à¸à¸²à¸£à¹€à¸›à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸™à¸‚้อมูลของผู้สมัคร)
  1.ในà¸à¸£à¸“ีจะทำà¸à¸²à¸£à¹€à¸›à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸™à¸‚้อมูลของผู้สมัครที่ได้ทำà¸à¸²à¸£à¸ªà¸¡à¸±à¸„รไว้ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหมวดที่ 8 จำเป็นต้องà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹ƒà¸«à¹‰à¸—างบริษัททราบ
  2.หาà¸à¸œà¸¹à¹‰à¸ªà¸¡à¸±à¸„รละเลยà¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸•à¸²à¸¡à¸‚้อที่ 1 à¹à¸¥à¸°à¸ªà¹ˆà¸‡à¸œà¸¥à¸—ำให้สภาพà¸à¸²à¸£à¸“์ของผู้สมัครรวมไปถึงผู้ใช้บริà¸à¸²à¸£à¹„ม่ตรงà¸à¸±à¸™ จนทำให้ไม่สามารถใช้บริà¸à¸²à¸£à¹„ด้ บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

หมวดที่ 11 (à¸à¸²à¸£à¸ªà¹ˆà¸‡à¸¡à¸­à¸šà¸­à¸¸à¸›à¸à¸£à¸“์สื่อสาร)
  1.ผู้สมัครต้องทำà¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸šà¸­à¸¸à¸›à¸à¸£à¸“์สื่อสารจาà¸à¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸—ด้วยวิธีà¸à¸²à¸£à¸•à¸²à¸¡à¸—ี่ระบุไว้ด้านล่าง à¹à¸¥à¸°à¹„ม่ว่าจะเป็นวิธีà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸”à¸à¹‡à¸•à¸²à¸¡ จะมีà¸à¸²à¸£à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸à¹€à¸à¹‡à¸šà¸„่าบริà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¸ªà¹ˆà¸‡à¸¡à¸­à¸šà¸•à¸²à¸¡à¸à¸Žà¸‚องบริษัท
• วิธีà¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”ส่งด้วยบริà¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”ส่งสินค้าหรือไปรษณีย์à¸à¹ˆà¸­à¸™à¸§à¸±à¸™à¸­à¸­à¸à¹€à¸”ินทาง ไปยังสถานที่ที่ผู้สมัครà¸à¸³à¸«à¸™à¸”
• วิธีà¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸šà¸¡à¸­à¸šà¹‚ดยตรงที่เค้าเตอร์ที่สนามบินตามที่บริษัทà¸à¸³à¸«à¸™à¸” (ในเวลานั้นจะมีà¸à¸²à¸£à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸à¹€à¸à¹‡à¸šà¸„่าบริà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸šà¸—ี่สนามบิน)
• วิธีà¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸šà¸¡à¸­à¸šà¸—ี่ร้านหรือสถานที่ทำà¸à¸²à¸£à¸‚องบริษัทหรือผู้ประà¸à¸­à¸šà¸à¸²à¸£à¸—ี่เà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸‚้องà¸à¸±à¸šà¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸—ในต่างประเทศ
• วิธีà¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸šà¸¡à¸­à¸šà¹‚ดยตรงที่เค้าเตอร์ในต่างประเทศที่บริษัทà¸à¸³à¸«à¸™à¸”
• วิธีà¸à¸²à¸£à¸ªà¹ˆà¸‡à¸—างบริà¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”ส่งสินค้าหรือทางไปรษณีย์ในต่างประเทศไปยังที่ที่ผู้สมัครà¸à¸³à¸«à¸™à¸”
  2.à¸à¸£à¸“ีที่เลยà¸à¸³à¸«à¸™à¸”ในà¸à¸²à¸£à¸ªà¸¡à¸±à¸„รไปà¹à¸¥à¹‰à¸§ à¹à¸•à¹ˆà¸œà¸¹à¹‰à¸ªà¸¡à¸±à¸„รมีความต้องà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸«à¹‰à¸—ำà¸à¸²à¸£à¸ªà¹ˆà¸‡à¸¡à¸­à¸š à¹à¸¥à¸°à¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸—พิจารณาให้เป็นพิเศษà¹à¸¥à¹‰à¸§à¸§à¹ˆà¸²à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–ทำà¸à¸²à¸£à¸ªà¹ˆà¸‡à¸¡à¸­à¸šà¹„ด้ จะมีà¸à¸²à¸£à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸à¹€à¸à¹‡à¸šà¸„่าดำเนินà¹à¸šà¸šà¸à¸£à¸°à¸—ันหันพิเศษเพิ่มเติม
  3.à¸à¸£à¸“ีที่à¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”ส่งเà¸à¸´à¸”ความล่าช้าอันเนื่องมาจาà¸à¸ªà¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸à¸²à¸¨à¸—ี่เลวร้ายหรืออุบัติเหตุระหว่างà¸à¸²à¸£à¸‚นส่งอย่างเลี่ยงไม่ได้ หรืออยู่นอà¸à¹€à¸«à¸™à¸·à¸­à¸ˆà¸²à¸à¸„วามรับผิดชอบของบริษัท ทำให้ไม่สามารถส่งมอบให้ได้ตามเวลาที่à¸à¸³à¸«à¸™à¸”ไว้ หรือ ผู้สมัครไม่ได้รับอุปà¸à¸£à¸“์ บริษัทจะไม่รับผิดชอบ

Niets dat wordt voorgeschadeld dat de 112e jaarlijkse conferentie van de American Association of Urologen op de een of andere manier anders zal plaatsvinden – niet zoals de vorige 111 ga naar geslaagd. Oh hoe was iedereen het mis! Het was tenslotte op deze conferentie dat wetenschappers het dodelijke vonnis droegen: Porn heeft een negatieve impact op de mannelijke gezondheid.

หมวดที่ 12 (à¸à¸²à¸£à¸¢à¸à¹€à¸¥à¸´à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸¡à¸±à¸„ร)
  1.ในà¸à¸£à¸“ีที่ผู้สมัคร ทำà¸à¸²à¸£à¸¢à¸à¹€à¸¥à¸´à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸¡à¸±à¸„รในหมวดที่ 8 ต้องà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹ƒà¸«à¹‰à¸—างบริษัททราบในทันที à¹à¸¥à¸°à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¸Šà¸³à¸£à¸°à¹€à¸‡à¸´à¸™à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¸¢à¸à¹€à¸¥à¸´à¸à¸•à¸²à¸¡à¸—ี่บริษัทà¸à¸³à¸«à¸™à¸”
  2.หลังจาà¸à¸­à¸­à¹€à¸”อร์เป็นที่à¸à¸³à¸«à¸™à¸”à¹à¸™à¹ˆà¸™à¸­à¸™à¹à¸¥à¹‰à¸§ ถ้าเป็นà¸à¸²à¸£à¸¢à¸à¹€à¸¥à¸´à¸à¸à¹ˆà¸­à¸™à¸«à¸™à¹‰à¸²à¹€à¸—ี่ยวบิน72ชั่วโมง จะไม่มีà¸à¸²à¸£à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸à¹€à¸à¹‡à¸šà¹€à¸‡à¸´à¸™à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¸¢à¸à¹€à¸¥à¸´à¸
à¸à¸²à¸£à¸¢à¸à¹€à¸¥à¸´à¸à¸à¹ˆà¸­à¸™à¸«à¸™à¹‰à¸²à¹€à¸—ี่ยวบินภายใน72ชั่วโมง จะมีà¸à¸²à¸£à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸à¹€à¸à¹‡à¸šà¹€à¸‡à¸´à¸™à¸—ี่ระบุไว้ใน INVOICE ที่ได้ในตอนทำà¸à¸²à¸£à¸ªà¸¡à¸±à¸„ร เต็มจำนวน 100%
  3.ในà¸à¸£à¸“ีที่เป็นà¸à¸²à¸£à¸¢à¸à¹€à¸¥à¸´à¸ หลังจาà¸à¸à¸²à¸£à¸—ี่บริษัทได้ทำà¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”ส่งอุปà¸à¸£à¸“์สื่อสารไปยังที่ที่ผู้สมัครà¸à¸³à¸«à¸™à¸”à¹à¸¥à¹‰à¸§ ผู้สมัครต้องนำอุปà¸à¸£à¸“์สื่อสารมาคืนà¸à¸±à¸šà¸—างบริษัทภายใน 3 วันหลังจาà¸à¸—ี่ของส่งไปถึง ในà¸à¸£à¸“ีที่อุปà¸à¸£à¸“์สื่อสารไม่มาถึงที่บริษัทภายใน 3 วัน ผู้สมัครต้องทำà¸à¸²à¸£à¸ˆà¹ˆà¸²à¸¢à¹€à¸‡à¸´à¸™à¹ƒà¸™à¸ªà¹ˆà¸§à¸™à¸‚องà¸à¸²à¸£à¸‚ยายเวลาออà¸à¹„ป ที่ระบุไว้ใน หมวดที่ 13 ข้อที่ 5

หมวดที่ 13 (à¸à¸²à¸£à¸„ืนอุปà¸à¸£à¸“์à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸­à¸ªà¸²à¸£)
  1.ผู้สมัครต้องทำà¸à¸²à¸£à¸„ืนอุปà¸à¸£à¸“์สื่อสารà¹à¸à¹ˆà¸—างบริษัท หลังจาà¸à¸£à¸°à¸¢à¸°à¹€à¸§à¸¥à¸²à¸‚องà¸à¸²à¸£à¹€à¸Šà¹ˆà¸²à¸¢à¸·à¸¡à¸ªà¸´à¹‰à¸™à¸ªà¸¸à¸”ลงด้วยวิธีà¸à¸²à¸£à¸—ี่à¸à¸³à¸«à¸™à¸”ไว้ในขั้นตอนที่ทำà¸à¸²à¸£à¸ªà¸¡à¸±à¸„ร
  2.à¸à¸²à¸£à¸„ืนอุปà¸à¸£à¸“์ต้องมาถึงสถานที่ที่บริษัทà¸à¸³à¸«à¸™à¸”ไว้ภายในระยะเวลาที่บริษัทà¸à¸³à¸«à¸™à¸” โดยวิธีà¸à¸²à¸£ ส่งผ่านบริà¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”ส่งสินค้า, ทางไปรษณีย์, หรือนำมาคืนด้วยตนเอง
  3.วิธีà¸à¸²à¸£à¸„ืน หาà¸à¸—ำà¸à¸²à¸£à¹€à¸¥à¸·à¸­à¸à¸§à¸´à¸˜à¸µà¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”ส่งเป็นบริà¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”ส่งสินค้าหรือทางไปรษณีย์ ใช้เอà¸à¸ªà¸²à¸£à¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”ส่งตามที่บริษัทà¸à¸³à¸«à¸™à¸” หาà¸à¸œà¸¹à¹‰à¸ªà¸¡à¸±à¸„รใช้เอà¸à¸ªà¸²à¸£à¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”ส่งนอà¸à¹€à¸«à¸™à¸·à¸­à¸ˆà¸²à¸à¸—ี่บริษัทà¸à¸³à¸«à¸™à¸” หรือส่งมาà¹à¸šà¸šà¹€à¸à¹‡à¸šà¹€à¸‡à¸´à¸™ ณ ที่จ่าย อาจมีà¸à¸²à¸£à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸à¹€à¸à¹‡à¸šà¸„่าบริà¸à¸²à¸£à¸”ังà¸à¸¥à¹ˆà¸²à¸§à¸—ี่เà¸à¸´à¸”ขึ้น
  4.ในà¸à¸£à¸“ีที่นำมาคืนที่เค้าเตอร์ที่สนามบินภายในประเทศ จะมีà¸à¸²à¸£à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸à¹€à¸à¹‡à¸šà¸„่าบริà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¸„ืนที่สนามบิน
  5.ในà¸à¸£à¸“ีที่ไม่นำมาคืนภายในระยะเวลาที่à¸à¸³à¸«à¸™à¸”ไว้ จะมีà¸à¸²à¸£à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸à¹€à¸à¹‡à¸šà¸„่าใช้จ่ายในà¸à¸²à¸£à¸‚ยายเวลาตามที่บริษัทà¸à¸³à¸«à¸™à¸”

14.หมวดที่ 14 (ค่าบริà¸à¸²à¸£)
  1.ค่าบริà¸à¸²à¸£à¸‚องของบริà¸à¸²à¸£à¸™à¸µà¹‰à¸„ือ ระยะเวลาของà¸à¸²à¸£à¹€à¸Šà¹ˆà¸²à¸¢à¸·à¸¡à¸—ี่ระบุไว้ใน หมวดที่ 7 โดยจะคำนวณตามราคาที่ระบุไว้ในโฮมเพจของบริษัท หรือ จาà¸à¹à¸œà¹ˆà¸™à¸žà¸±à¸šà¹ƒà¸šà¸›à¸¥à¸´à¸§ à¹à¸¥à¸°à¸„่าบริà¸à¸²à¸£à¸‚องà¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸­à¸ªà¸²à¸£à¸ˆà¸°à¹„ม่นำภาษีมาคำนวณ à¹à¸¥à¸°à¸„่าบริà¸à¸²à¸£à¸­à¸·à¹ˆà¸™à¹†à¸ˆà¸°à¸¡à¸µà¸à¸²à¸£à¸™à¸³à¸ à¸²à¸©à¸µà¸¡à¸²à¸„ำนวณ
  2.ในระหว่างที่ทำà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£ จะมีค่าบริà¸à¸²à¸£à¹€à¸à¸´à¸”ขึ้น ไม่ว่าในความเป็นจริงจะมีà¸à¸²à¸£à¸—ำà¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸­à¸ªà¸²à¸£à¸«à¸£à¸·à¸­à¹„ม่à¸à¹‡à¸•à¸²à¸¡
  3.ในà¸à¸£à¸“ีที่ผู้สมัครได้ใช้บริà¸à¸²à¸£à¸™à¸µà¹‰à¸™à¸­à¸à¹€à¸«à¸™à¸·à¸­à¸ˆà¸²à¸à¸žà¸·à¹‰à¸™à¸—ี่ที่ได้ทำà¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸„วามประสงค์ไว้ในขั้นตอนที่ทำà¸à¸²à¸£à¸ªà¸¡à¸±à¸„รในหมวดที่ 8 หรือ à¸à¸£à¸“ีที่ ทำà¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸­à¸ªà¸²à¸£à¸ˆà¸™à¸¡à¸²à¸à¹€à¸à¸´à¸™à¹„ปที่ระบุไว้ในหมวดที่ 22 อาจมีà¸à¸²à¸£à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸à¹€à¸à¹‡à¸šà¸„่าบริà¸à¸²à¸£à¹€à¸žà¸´à¹ˆà¸¡à¹€à¸•à¸´à¸¡à¹„ด้
  4.ในà¸à¸£à¸“ีที่บริษัทพบว่า มีà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸‚องบริษัทในà¸à¸²à¸£à¸›à¸£à¸°à¸à¸­à¸šà¸à¸´à¸ˆà¸à¸²à¸£
ที่เป็นเภทเดียวà¸à¸±à¸™à¸à¸±à¸šà¸—างบริษัทà¹à¸¥à¹‰à¸§ จะมีà¸à¸²à¸£à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸à¹€à¸à¹‡à¸šà¸„่าบริà¸à¸²à¸£à¸—ี่à¸à¸³à¸«à¸™à¸”ไว้ต่างหาภนอà¸à¹€à¸«à¸™à¸·à¸­à¸ˆà¸²à¸à¸„่าบริà¸à¸²à¸£à¸›à¸à¸•à¸´ โดยคำนวณจาà¸à¸›à¸£à¸´à¸¡à¸²à¸“ที่ใช้งาน
  5.à¸à¸£à¸“ีที่พบว่าไม่ได้ชำระเงินตามระยะเวลาที่บริษัทà¸à¸³à¸«à¸™à¸”ไว้ จะมีà¸à¸²à¸£à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸à¹€à¸à¹‡à¸šà¸”อà¸à¹€à¸šà¸µà¹‰à¸¢à¹‚ดยคิดอัตราร้อยละ 14.5% ต่อปี
  6.ค่าบริà¸à¸²à¸£à¸­à¸²à¸ˆà¸¡à¸µà¸à¸²à¸£à¹€à¸›à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸™à¹à¸›à¸¥à¸‡à¹„ด้โดยไม่จำเป็นต้องà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹ƒà¸«à¹‰à¸—ราบล่วงหน้า

หมวดที่ 15 (à¸à¸²à¸£à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸à¹€à¸à¹‡à¸šà¸„่าบริà¸à¸²à¸£ãƒ»à¸§à¸´à¸˜à¸µà¸à¸²à¸£à¸Šà¸³à¸£à¸°à¹€à¸‡à¸´à¸™)
  1.วิธีà¸à¸²à¸£à¸Šà¸³à¸£à¸°à¸„่าบริà¸à¸²à¸£ สามารถชำระบัตรเครดิต หรือวิธีà¸à¸²à¸£à¸­à¸·à¹ˆà¸™à¸—ี่บริษัทà¸à¸³à¸«à¸™à¸”
  2.ในà¸à¸²à¸£à¸Šà¸³à¸£à¸°à¸„่าบริà¸à¸²à¸£ จำเป็นต้องปà¸à¸´à¸šà¸±à¸•à¸´à¸•à¸²à¸¡à¸à¸Žà¸‚้อบังคับตามที่สถาบันทางà¸à¸²à¸£à¹€à¸‡à¸´à¸™à¸à¸³à¸«à¸™à¸”
  3.เà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸à¸±à¸šà¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£ ตามเนื้อหาที่ผู้สมัครà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸„วามประสงค์(พื้นที่à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™, ระยะเวลา, จำนวนอุปà¸à¸£à¸“์à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸­à¸ªà¸²à¸£à¸—ี่เช่ายืม)อาจจะมีà¸à¸²à¸£à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸à¹€à¸à¹‡à¸šà¹€à¸‡à¸´à¸™à¸„้ำประà¸à¸±à¸™ หรือ ให้ค้ำประà¸à¸±à¸™à¸”้วยบัตรเครดิต
  4.ในà¸à¸£à¸“ีที่ระยะเวลาของสัà¸à¸à¸²à¹€à¸à¸´à¸™ 1 เดือน อาจมีà¸à¸²à¸£à¸„ำนวณรวบยอดà¹à¸šà¸šà¸£à¸²à¸¢à¹€à¸”ือน
  5.ในà¸à¸£à¸“ีที่ผู้สมัครไม่ชำระค่าบริà¸à¸²à¸£à¸‚องบริà¸à¸²à¸£ à¹à¸¡à¹‰à¸–ึงว่าจะเลยà¸à¸³à¸«à¸™à¸”à¸à¸²à¸£à¸Šà¸³à¸£à¸°à¹„ปà¹à¸¥à¹‰à¸§à¸à¹‡à¸•à¸²à¸¡ บริษัทสามารถติดต่อหรือà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹€à¸•à¸·à¸­à¸™ (ต่อไปนี้เรียà¸à¸§à¹ˆà¸²”à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸¢à¸­à¸”เงินค้างชำระ”) ด้วยวิธีà¸à¸²à¸£à¸—ี่บริษัทà¸à¸³à¸«à¸™à¸” เช่นทาง หนังสือà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸¥à¸²à¸¢à¸¥à¸±à¸à¸©à¸“์อัà¸à¸©à¸£ อีเมล, โทรศัพท์, หรือà¸à¸²à¸£à¹„ปพบเป็นต้น (ไม่จำà¸à¸±à¸”ว่าต้องเป็นวิธีà¸à¸²à¸£à¸”ั่งà¸à¸¥à¹ˆà¸²à¸§à¹€à¸ªà¸¡à¸­à¹„ป)
  6.
ในà¸à¸£à¸“ีที่บริษัทมีà¸à¸²à¸£à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¹‰à¸­à¸‡ (ค่าขยายเวลาใช้บริà¸à¸²à¸£, ค่าทำà¸à¸²à¸£à¸¢à¸à¹€à¸¥à¸´à¸, ค่าเสียหาย) ไปยังผู้สมัคร ตามข้อตà¸à¸¥à¸‡à¹à¸¥à¸°à¹€à¸‡à¸·à¹ˆà¸­à¸™à¹„ขà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£ จะมีà¸à¸²à¸£à¸£à¸°à¸šà¸¸à¸ˆà¸³à¸™à¸§à¸™à¹€à¸‡à¸´à¸™à¹„ว้ในใบà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸«à¸™à¸µà¹‰
  7.บริษัทสามารถมอบสิทธิในà¸à¸²à¸£à¸—วงเงินà¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸šà¹€à¸‡à¸´à¸™ ค่าบริà¸à¸²à¸£, ดอà¸à¹€à¸šà¸µà¹‰à¸¢à¸ˆà¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸‚ยายระยะเวลา ที่ระบุไว้ใน หมวดที่ 14 à¹à¸¥à¸° ค่าขยายระยะเวลาà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸—ี่ระบุไว้ในหมวดที่ 13 ในà¸à¸²à¸™à¸°à¹€à¸ˆà¹‰à¸²à¸«à¸™à¸µà¹‰à¹ƒà¸«à¹‰à¸šà¸¸à¸„คลที่สามได้
  8.ในà¸à¸£à¸“ีที่บริษัทหรือบริษัทที่ร่วมมือ ไปพบผู้สมัครเพื่อทำà¸à¸²à¸£à¸—วงถามหรือรับเงินในà¸à¸²à¸™à¸°à¹€à¸ˆà¹‰à¸²à¸«à¸™à¸µà¹‰ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในà¸à¸²à¸£à¹„ปพบของบริษัทหรือบริษัทที่ร่วมมือ

หมวดที่ 16 (à¸à¸²à¸£à¸¢à¸à¹€à¸¥à¸´à¸à¸‚องข้อตà¸à¸¥à¸‡à¸‰à¸šà¸±à¸šà¸™à¸µà¹‰)
  1.บริษัทสามารถทำà¸à¸²à¸£à¸¢à¸à¹€à¸¥à¸´à¸à¸‚้อตà¸à¸¥à¸‡à¸‰à¸šà¸±à¸šà¸™à¸µà¹‰à¹„ด้ทันที ในà¸à¸£à¸“ีที่ผู้สมัครà¸à¸£à¸°à¸—ำà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸”ๆที่เข้าข่ายในเรื่องต่อไปนี้
・เพิà¸à¹€à¸‰à¸¢à¸•à¹ˆà¸­à¸à¸²à¸£à¸Šà¸³à¸£à¸°à¹€à¸‡à¸´à¸™à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸™à¸°à¸¥à¸¹à¸à¸«à¸™à¸µà¹‰ หรือ มีà¹à¸™à¸§à¹‚น้มว่าจะไม่ชำระเงินอย่างเห็นได้ชัดเจน
・ใช้บริà¸à¸²à¸£à¸™à¸µà¹‰à¹„ปในทางที่ผิดà¸à¸Žà¸«à¸¡à¸²à¸¢ หรือ ใช้ในลัà¸à¸©à¸“ะที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยà¹à¸¥à¸°à¸¨à¸µà¸¥à¸˜à¸£à¸£à¸¡à¸­à¸±à¸™à¸”ี
・ใช้บริà¸à¸²à¸£à¸™à¸µà¹‰à¹€à¸‚้าข่ายเป็นผู้ใช้บริà¸à¸²à¸£à¸—ี่จะà¸à¹ˆà¸­à¹ƒà¸«à¹‰à¹€à¸à¸´à¸”ความเสียหายขนาดใหà¸à¹ˆà¹à¸à¹ˆà¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸—ี่ทางบริษัทให้บริà¸à¸²à¸£ ทั้งทางตรงà¹à¸¥à¸°à¸—างอ้อม
・ละเมิดต่อหน้าที่ของผู้สมัครที่à¸à¸³à¸«à¸™à¸”ไว้ในข้อตà¸à¸¥à¸‡
・เมื่อมีà¸à¸²à¸£à¸¢à¸·à¹ˆà¸™à¸„ำร้องหรือà¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”à¸à¸²à¸£ à¸à¸²à¸£à¸¥à¹‰à¸¡à¸¥à¸°à¸¥à¸²à¸¢ à¸à¸²à¸£à¸Ÿà¸·à¹‰à¸™à¸Ÿà¸¹à¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸— à¸à¸²à¸£à¸Ÿà¸·à¹‰à¸™à¸Ÿà¸¹à¸à¸´à¸ˆà¸à¸²à¸£ ที่เà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸‚้องà¸à¸±à¸šà¸œà¸¹à¹‰à¸ªà¸¡à¸±à¸„ร
・เมื่อบริษัทเห็นว่ามีเหตุผลที่ต้องทำให้ยà¸à¹€à¸¥à¸´à¸à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸«à¸¥à¸µà¸à¹€à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸‡à¹„ม่ได้ในà¸à¸£à¸“ีอื่นๆ
  2.ในเวลาที่มีà¸à¸²à¸£à¸£à¸°à¸‡à¸±à¸šà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸•à¸²à¸¡à¸—ี่à¸à¸³à¸«à¸™à¸”ไว้ในข้อที่ 1 บริษัทจะมีà¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸–ึงเหตุผลรวมถึงวันที่จะทำà¸à¸²à¸£à¸£à¸°à¸‡à¸±à¸š ด้วยวิธีà¸à¸²à¸£à¸•à¸²à¸¡ หมวดที่ 6 (วิธีà¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸‚่าวสาร) ให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า ยà¸à¹€à¸§à¹‰à¸™à¹ƒà¸™à¸à¸£à¸“ีที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินà¸à¸²à¸£à¹‚ดยเร่งด่วนอย่างหลีà¸à¹€à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸‡à¹„ม่ได้ อาจไม่มีà¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹ƒà¸«à¹‰à¸œà¸¹à¹‰à¸ªà¸¡à¸±à¸„รทราบล่วงหน้า
  3.ในà¸à¸£à¸“ีที่ถูà¸à¸¢à¸à¹€à¸¥à¸´à¸à¸”้วยสาเหตุจาà¸à¸‚้อที่ 1 หรือ ข้อที่ 2 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เà¸à¸´à¸”ขึ้นà¸à¸±à¸šà¸—างบริษัทอันเนื่องมาจาà¸à¸à¸²à¸£à¸¢à¸à¹€à¸¥à¸´à¸à¸—ั้งหมด

หมวดที่ 17 (à¸à¸²à¸£à¸”ูà¹à¸¥à¸­à¸¸à¸›à¸à¸£à¸“์สื่อสาร)
  1.ผู้สมัคร มีหน้าที่ต้องดูà¹à¸¥à¸£à¸±à¸à¸©à¸²à¸­à¸¸à¸›à¸à¸£à¸“์สื่อสารให้คงอยู่ à¹à¸¥à¸°à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™ ห้ามà¸à¸£à¸°à¸—ำà¸à¸²à¸£à¸”ังต่อไปนี้
・à¸à¸²à¸£à¹‚อนà¸à¸£à¸£à¸¡à¸ªà¸´à¸—ธิ์, ขายต่อ, à¹à¸¢à¸à¸ªà¹ˆà¸§à¸™, ดัดà¹à¸›à¸¥à¸‡, à¹à¸à¹‰à¹„ข, สร้างความเสียหาย, ทิ้ง, ทำหาย, ทำสà¸à¸›à¸£à¸à¹€à¸ªà¸µà¸¢à¸«à¸²à¸¢à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¹€à¸«à¹‡à¸™à¹„ด้ชัดเจน (ติดสติ๊à¸à¹€à¸à¸­à¸£à¹Œ, ขูดออà¸, ใส่สี เป็นต้น) หรือ ลอà¸à¸ªà¸•à¸´à¹Šà¸à¹€à¸à¸­à¸£à¹Œà¸—ี่à¹à¸›à¸°à¹„ว้อยู่à¹à¸¥à¹‰à¸§à¸­à¸­à¸ เป็นต้น
・ใช้ในทางทุจริตนอà¸à¹€à¸«à¸™à¸·à¸­à¸ˆà¸²à¸à¸ªà¸±à¸à¸à¸²à¸‰à¸šà¸±à¸šà¸™à¸µà¹‰
・à¸à¸£à¸°à¸—ำà¸à¸²à¸£à¸—ี่เป็นข้อห้ามปà¸à¸´à¸šà¸±à¸•à¸´à¸—ี่มีอยู่ในคู่มือà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¸‚องอุปà¸à¸£à¸“์
・à¸à¸£à¸°à¸—ำà¸à¸²à¸£à¸—ี่ขัดต่อ à¸à¸à¸«à¸¡à¸²à¸¢à¸—างด้านโทรคมนาคม, à¸à¸Žà¸«à¸¡à¸²à¸¢à¸à¸²à¸£à¸›à¹‰à¸­à¸‡à¸à¸±à¸™à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¹‚ทรศัพท์มือถือในà¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸°à¸—ำผิด à¹à¸¥à¸°à¸à¸Žà¸«à¸¡à¸²à¸¢à¸­à¸·à¹ˆà¸™à¹†à¸—ี่เทียบเท่า
  2.ในà¸à¸£à¸“ีที่ทางบริษัทตัดสินว่า เป็นà¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸°à¸—ำที่เข้าข่ายตาม ข้อที่ 1 บริษัทสามารถà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹€à¸•à¸·à¸­à¸™à¸–ึงข้อที่à¸à¸£à¸°à¸—ำผิดà¹à¸¥à¸°à¹ƒà¸«à¹‰à¹à¸à¹‰à¹„ขà¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸°à¸—ำที่ผิดดังà¸à¸¥à¹ˆà¸²à¸§à¹„ด้ ผู้สมัครต้องปà¸à¸´à¸šà¸±à¸•à¸´à¸•à¸²à¸¡à¸•à¸²à¸¡à¸—ี่บริษัทà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹ƒà¸«à¹‰à¹à¸à¹‰à¹„ขà¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸°à¸—ำให้ถูà¸à¸•à¹‰à¸­à¸‡
  3.ในà¸à¸£à¸“ีที่ทางบริษัทตัดสินว่า เป็นà¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸°à¸—ำที่เข้าข่ายตาม ข้อที่ 1 บริษัทสามารถà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹€à¸•à¸·à¸­à¸™ ให้ทำà¸à¸²à¸£à¸„ืนอุปà¸à¸£à¸“์สื่อสารในเชิงบังคับได้ ซึ่งผู้สมัครจำเป็นต้องปà¸à¸´à¸šà¸±à¸•à¸´à¸•à¸²à¸¡
  4.ในà¸à¸£à¸“ีที่ทางบริษัทตัดสินว่า เป็นà¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸°à¸—ำที่เข้าข่ายตาม ข้อที่ 1 บริษัทสามารถเรียà¸à¹€à¸à¹‡à¸šà¹€à¸‡à¸´à¸™à¸„่าเสียหายที่ระบุไว้ใน หมวดที่ 24 ได้ ซึ่งผู้สมัครมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบà¹à¸¥à¸°à¸Šà¸³à¸£à¸°à¹€à¸‡à¸´à¸™à¸”ังà¸à¸¥à¹ˆà¸²à¸§

หมวดที่ 18 (ความเสียหาย, สูà¸à¹€à¸ªà¸µà¸¢à¸‚องอุปà¸à¸£à¸“์สื่อสาร)
  1.ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องดูà¹à¸¥à¹à¸¥à¸°à¸£à¸°à¸¡à¸±à¸”ระวังในà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¹‚ดยสุจริต ในà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¸­à¸¸à¸›à¸à¸£à¸“์สื่อสาร ตามวิธีà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¸—ี่บริษัทà¸à¸³à¸«à¸™à¸”
  2.ในà¸à¸£à¸“ีที่อุปà¸à¸£à¸“์สื่อสารสูà¸à¹€à¸ªà¸µà¸¢, สูà¸à¸«à¸²à¸¢à¸«à¸£à¸·à¸­à¸–ูà¸à¸‚โมย ผู้สมัครต้องติดต่อมายังบริษัทเพื่อà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸–ึงเรื่องนั้นในทันที à¹à¸¥à¸°à¹„ม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดà¸à¹‡à¸•à¸²à¸¡ ในà¸à¸£à¸“ีที่สูà¸à¹€à¸ªà¸µà¸¢, ถูà¸à¸‚โมย จนà¸à¸§à¹ˆà¸²à¸ˆà¸°à¸¡à¸µà¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸¡à¸²à¸¢à¸±à¸‡à¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸—หาà¸à¹ƒà¸™à¸£à¸°à¸«à¸§à¹ˆà¸²à¸‡à¸™à¸±à¹‰à¸™à¸«à¸²à¸ มีà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¹‚ดยมิชอบเà¸à¸´à¸”ขึ้น ผู้สมัครต้องชำระค่าบริà¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸­à¸ªà¸²à¸£à¸—ี่เà¸à¸´à¸”ขึ้น
  3.ในà¸à¸£à¸“ีตาม ข้อที่ 2 ยà¸à¹€à¸§à¹‰à¸™à¹ƒà¸™à¸à¸£à¸“ีที่บริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในà¸à¸²à¸£à¸‹à¹ˆà¸­à¸¡à¹à¸‹à¸¡ รวมถึงà¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”ส่งใหม่ à¹à¸¥à¸°à¸Šà¸³à¸£à¸°à¸„่าเสียหายตามที่บริษัทà¸à¸³à¸«à¸™à¸”
  4.ในà¸à¸£à¸“ีตาม ข้อที่ 2  NOC (Non-Operation Charge=ค่าชดเชยในà¸à¸²à¸£à¸«à¸¢à¸¸à¸”ทำà¸à¸²à¸£) จะเรียà¸à¹€à¸à¹‡à¸šà¸•à¸²à¸¡à¸„่าใช้จ่ายที่เà¸à¸´à¸”ขึ้นจริง

หมวดที่ 19 (à¸à¸²à¸£à¸›à¸£à¸°à¸à¸±à¸™)
  1.à¸à¸²à¸£à¸›à¸£à¸°à¸à¸±à¸™à¸„ือ à¸à¸²à¸£à¸›à¸£à¸°à¸à¸±à¸™à¸„วามเสียหายของอุปà¸à¸£à¸“์สื่อสาร ในà¸à¸£à¸“ีที่ผู้สมัครหรือผู้ที่ใช้งาน ทำอุปà¸à¸£à¸“์สื่อสารชำรุดเสียหาย, สูà¸à¹€à¸ªà¸µà¸¢, ถูà¸à¸‚โมย ในระหว่างà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™ ซึ่งจะสมัครหรือไม่สมัครà¸à¹‡à¹„ด้ à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸šà¸›à¸£à¸°à¸à¸±à¸™à¸ˆà¸°à¸¡à¸µà¸œà¸¥à¹€à¸‰à¸žà¸²à¸°à¸œà¸¹à¹‰à¸ªà¸¡à¸±à¸„รที่à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸„วามประสงค์สมัครประà¸à¸±à¸™ ในขั้นตอนที่ทำà¸à¸²à¸£à¸ªà¸¡à¸±à¸„รตาม หมวดที่ 8 เท่านั้น
  2.รายละเอียดà¹à¸¥à¸°à¸„่าสมัครà¸à¸²à¸£à¸›à¸£à¸°à¸à¸±à¸™ ในตอนที่ผู้สมัครทำà¸à¸²à¸£à¸ªà¸¡à¸±à¸„ร จะมีà¸à¸²à¸£à¹à¸™à¸°à¸™à¸³ à¹à¸¥à¸°à¸¥à¸‡à¸£à¸²à¸¢à¸¥à¸°à¹€à¸­à¸µà¸¢à¸”ไว้ในเว็บไซต์ของทางบริษัท
  3.à¸à¸²à¸£à¸—ี่ทำสูà¸à¸«à¸²à¸¢, ถูà¸à¸‚โมย ต้องทำà¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸„วามที่สถานีตำรวจหรือหน่วยงานเพื่อà¸à¸²à¸£à¸ªà¸²à¸˜à¸²à¸£à¸“ะ à¹à¸¥à¸°à¸™à¸³à¸«à¸¥à¸±à¸à¸à¸²à¸™à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸„วามนั้นมาà¹à¸ªà¸”งต่อบริษัท
  4.ขอบเขตของà¸à¸²à¸£à¸›à¸£à¸°à¸à¸±à¸™à¸™à¸±à¹‰à¸™ ไม่รวม NOC ของ หมวดที่ 18 ข้อที่ 4

หมวดที่ 20 (à¸à¸²à¸£à¸‹à¸·à¹‰à¸­à¸­à¸¸à¸›à¸à¸£à¸“์สื่อสาร)
โดนพื้นà¸à¸²à¸™à¹à¸¥à¹‰à¸§à¸œà¸¹à¹‰à¸ªà¸¡à¸±à¸„รไม่สามารถทำà¸à¸²à¸£à¸‹à¸·à¹‰à¸­à¸­à¸¸à¸›à¸à¸£à¸“์สื่อสาร

หมวดที่ 21 (ข้อห้าม)
ในà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£ ผู้สมัครต้องไม่à¸à¸£à¸°à¸—ำà¸à¸²à¸£à¸”ังต่อไปนี้
・ใช้บริà¸à¸²à¸£à¸‚องบริษัท ในà¸à¸²à¸£à¸¥à¸°à¹€à¸¡à¸´à¸”ลิขสิทธิ์, สิทธิทางเครื่องหมายà¸à¸²à¸£à¸„้า, à¹à¸¥à¸°à¸ªà¸´à¸—ธิอื่นใดทั้งหมดของบริษัทà¹à¸¥à¸°à¸šà¸¸à¸„คลที่สาม หรือ พฤติà¸à¸£à¸£à¸¡à¸—ี่อาจà¸à¹ˆà¸­à¹ƒà¸«à¹‰à¹€à¸à¸´à¸”เหตุà¸à¸²à¸£à¸“์เช่นนั้น
・à¸à¸£à¸°à¸—ำà¸à¸²à¸£à¸—ี่ขัดต่อข้อตà¸à¸¥à¸‡à¸‰à¸šà¸±à¸šà¸™à¸µà¹‰
・à¸à¸£à¸°à¸—ำà¸à¸²à¸£à¸—ี่ขัดต่อ à¸à¸à¸«à¸¡à¸²à¸¢à¸—างด้านโทรคมนาคม, à¸à¸Žà¸«à¸¡à¸²à¸¢à¸à¸²à¸£à¸›à¹‰à¸­à¸‡à¸à¸±à¸™à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¹‚ทรศัพท์มือถือในà¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸°à¸—ำผิด à¹à¸¥à¸°à¸à¸Žà¸«à¸¡à¸²à¸¢à¸­à¸·à¹ˆà¸™à¹†à¸—ี่เทียบเท่า
・ติดตั้ง ดันà¹à¸›à¸¥à¸‡ à¹à¸¢à¸à¸Šà¸´à¹‰à¸™à¸ªà¹ˆà¸§à¸™ ทำให้เสียหาย ต่ออุปà¸à¸£à¸“์สื่อสารที่เช่ายืม
・ให้ยืมต่อ, โอนà¸à¸£à¸£à¸¡à¸ªà¸´à¸—ธิ์ ให้บุคคลที่สาม หรือ นำไปจำนองส่งผลให้บริษัทเสียสิทธิ์ในà¸à¸²à¸£à¸„รอบครอง
・à¸à¸£à¸°à¸—ำà¸à¸²à¸£à¸­à¸·à¹ˆà¸™à¹†à¸—ี่บริษัทพิจารณาจาà¸à¸„วามสมเหตุสมผลà¹à¸¥à¹‰à¸§à¸§à¹ˆà¸² ไม่เหมาะสม ไม่ถูà¸à¸•à¹‰à¸­à¸‡

หมวดที่ 22 (ข้อจำà¸à¸±à¸”à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¸—ี่เป็นธรรม)
  1.เพื่อให้à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸«à¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸¡à¸µà¸„วามเป็นธรรมà¹à¸¥à¸°à¹€à¸—่าเทียมà¸à¸±à¸™ ในà¸à¸£à¸“ีที่ผู้สมัครหรือผู้ใช้งานมีà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¸—ี่มาà¸à¸ˆà¸™à¹€à¸à¸´à¸™à¹„ป (ตัวอย่างเช่น ใช้งาน เà¸à¸´à¸™ 400MB ขึ้นไปของà¹à¸žà¸„เà¸à¸ˆ 3 วัน) อาจถูà¸à¸£à¸°à¸‡à¸±à¸šà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™ หรือ ถูà¸à¸ˆà¸³à¸à¸±à¸”สัà¸à¸à¸²à¸“ได้ ตามนโยบายของในà¹à¸•à¹ˆà¸¥à¸°à¸žà¸·à¹‰à¸™à¸—ี่ อีà¸à¸—ั้ง à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™ วิดีโอสตรีมมิ่ง, เà¸à¸¡à¸­à¸­à¸™à¹„ลน์, VOIP, FTP, ที่มีà¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸­à¸ªà¸²à¸£à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸›à¸£à¸´à¸¡à¸²à¸“สูง อาจจะทำเช่นถูà¸à¸ˆà¸³à¸à¸±à¸”สัà¸à¸à¸²à¸“ได้เช่นà¸à¸±à¸™
  2.ในà¸à¸£à¸“ีที่ถูà¸à¸£à¸°à¸‡à¸±à¸šà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¸«à¸£à¸·à¸­à¸–ูà¸à¸ˆà¸³à¸à¸±à¸”สัà¸à¸à¸²à¸“ ผู้สมัครอาจไม่สามารถใช้บริà¸à¸²à¸£à¹„ด้ตามระยะเวลาที่à¸à¸³à¸«à¸™à¸”ไว้ได้ à¹à¸¥à¸°à¸–ึงà¹à¸¡à¹‰à¸ˆà¸°à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸à¸£à¸“ีนั้นà¸à¹‡à¸•à¸²à¸¡ บริษัทไม่สามารถทำà¸à¸²à¸£à¸„ืนเงินให้ได้
  3.บริษัทà¸à¸²à¸£à¸¡à¸µà¸à¸²à¸£à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸à¹€à¸à¹‡à¸šà¸„่าบริà¸à¸²à¸£à¹€à¸žà¸´à¹ˆà¸¡à¹€à¸•à¸´à¸¡ จาà¸à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¸—ี่เà¸à¸´à¸™à¸¡à¸²à¸•à¸£à¸à¸²à¸™ ไปยังผู้สมัคร ตามที่à¸à¸³à¸«à¸™à¸”ไว้ใน หมวดที่ 14 ข้อที่ 3

หมวดที่ 23 (à¸à¸²à¸£à¸¢à¸à¹€à¸§à¹‰à¸™)
  1.ในà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£ หาà¸à¸œà¸¹à¹‰à¸ªà¸¡à¸±à¸„รหรือผู้ใช้งาน มีà¸à¸²à¸£à¸™à¸³à¸­à¸¸à¸›à¸à¸£à¸“์ที่เช่ายืมไปใช้งานà¸à¸±à¸š อุปà¸à¸£à¸“์สื่อสารเช่น สมาร์ทโฟน รวมถึง e-book ซึ่งเป็นวิธีà¸à¸²à¸£à¹€à¸Šà¸·à¹ˆà¸­à¸¡à¸•à¹ˆà¸­à¹€à¸™à¹‡à¸•à¹€à¸§à¸´à¸£à¹Œà¸„นอà¸à¹€à¸«à¸™à¸·à¸­à¸ˆà¸²à¸à¸—ี่ทางบริษัทà¹à¸™à¸°à¸™à¸³à¹„ม่ว่าจะด้วยเจตนาดีหรือไม่à¸à¹‡à¸•à¸²à¸¡ อาจถูà¸à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸à¹€à¸à¹‡à¸šà¸„่าบริà¸à¸²à¸£à¸”าต้าโรมมิ่งต่างประเทศจาà¸à¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸—ผู้ให้บริà¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸­à¸ªà¸²à¸£à¸—ี่่ท่านใช้งานได้ ซึ่งในà¸à¸£à¸“ีนี้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  2.ในà¸à¸£à¸“ีที่อุปà¸à¸£à¸“์สื่อสารมีปัà¸à¸«à¸²à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¹€à¸à¸´à¸”ขึ้น à¹à¸¥à¸°à¸œà¸¹à¹‰à¸ªà¸¡à¸±à¸„รหรือผู้ใช้งานไม่ได้ทำà¸à¸²à¸£à¸•à¸´à¸”ต่อมายังบริษัทในระหว่างระยะเวลาà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น à¹à¸¥à¸° ผู้สมัครต้องจ่ายค่าใช้บริà¸à¸²à¸£
  3.ในà¸à¸£à¸“ีที่ประสบปัà¸à¸«à¸²à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¸­à¸¸à¸›à¸à¸£à¸“์สื่อสารในพื้นที่ ซึ่งเà¸à¸´à¸”จาà¸à¹€à¸™à¸·à¹‰à¸­à¸«à¸²à¸—ี่ผิดพลาดจาà¸à¸‚ั้นตอนà¸à¸²à¸£à¸ªà¸¡à¸±à¸„ร ตามที่ระบุไว้ใน หมวดที่ 8 บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น à¹à¸¥à¸°à¸œà¸¹à¹‰à¸ªà¸¡à¸±à¸„รต้องยอมรับในเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้า
  4.ในà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¸­à¸¸à¸›à¸à¸£à¸“์สื่อสารหาà¸à¹€à¸à¸´à¸”ปัà¸à¸«à¸²à¹ƒà¸”ๆà¸à¹‡à¸•à¸²à¸¡ จนส่งผลทำให้ผู้สมัครประสบอุบัติเหตุหรือความเสียหายใดๆà¸à¹‡à¸•à¸²à¸¡ บริษัทจะไม่สนใจว่าสาเหตุคืออะไร à¹à¸¥à¸°à¹„ม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อผู้สมัคร
  5.à¹à¸•à¹ˆà¸—ว่า, เป็นความผิดพลาดที่เà¸à¸´à¸”จาà¸à¸—างบริษัท ส่งผลให้à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸­à¸ªà¸²à¸£à¸¡à¸µà¸„วามขัดข้องเà¸à¸´à¸”ขึ้น จนทำให้ไม่สามารถใช้บริà¸à¸²à¸£à¹„ด้ตามจุดประสงค์ที่à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹„ว้ตอนà¹à¸£à¸ บริษัทจะมีà¸à¸²à¸£à¸¢à¸à¹€à¸§à¹‰à¸™à¸„่าบริà¸à¸²à¸£à¹€à¸žà¸·à¹ˆà¸­à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸à¸²à¸£à¸Šà¸”เชยà¸à¸±à¸šà¹€à¸£à¸·à¹ˆà¸­à¸‡à¸”ังà¸à¸¥à¹ˆà¸²à¸§ à¹à¸•à¹ˆà¸ˆà¸°à¹„ม่มีà¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸šà¸ à¸²à¸£à¸°à¸„่าใช้จ่ายที่เà¸à¸´à¸”จาภวิธีà¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸­à¸ªà¸²à¸£à¸—ี่นำมาใช้ทดà¹à¸—นบริà¸à¸²à¸£ หรือ วิธีà¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹ˆà¸­à¸ªà¸²à¸£à¸—ี่เà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸‚้อง ใดๆทั้งสิ้น

หมวดที่ 24 (à¸à¸²à¸£à¸Šà¸”เชยค่าเสียหาย)
เà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸à¸±à¸šà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸‚องผู้สมัคร à¸à¸£à¸“ีที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้สมัครà¹à¸¥à¸°à¸¡à¸µà¸à¸²à¸£à¸—ำให้บริษัทเสียหาย ผู้สมัครต้องชดใช้ต่อความเสียหายที่เà¸à¸´à¸”ขึ้นà¸à¸±à¸šà¸—างบริษัท
เà¸à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸à¸±à¸šà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸‚องผู้สมัคร à¸à¸£à¸“ีที่à¸à¹ˆà¸­à¹ƒà¸«à¹‰à¹€à¸à¸´à¸”ความเสียหายà¹à¸à¹ˆà¸šà¸¸à¸„คลที่สาม หรือมีà¸à¸£à¸“ีพิพาทà¸à¸±à¸šà¸šà¸¸à¸„คลที่สามขึ้น ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในà¸à¸²à¸£à¹à¸à¹‰à¹„ขปัà¸à¸«à¸²à¸”้วยตัวเอง à¹à¸¥à¸°à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¹„ม่นำเรื่องใดๆมาให้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ

หมวดที่ 25 (à¸à¸²à¸£à¹€à¸›à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸™à¹à¸›à¸¥à¸‡à¸‚้อตà¸à¸¥à¸‡à¹à¸¥à¸°à¹€à¸‡à¸·à¹ˆà¸­à¸™à¹„ขà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£)
บริษัทสามารถเปลี่ยนà¹à¸›à¸¥à¸‡à¸‚้อตà¸à¸¥à¸‡à¹à¸¥à¸°à¹€à¸‡à¸·à¹ˆà¸­à¸™à¹„ขà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸‰à¸šà¸±à¸šà¸™à¸µà¹‰à¹„ด้ โดยไม่ต้องทำà¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹ƒà¸«à¹‰à¸—ราบล่วงหน้า